2024 Temmuz zamlı memur maaşları mesleklere göre kaç TL 2024 Temmuz zamlı memur maaşları mesleklere göre kaç TL

Memurlara yardım teklifi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm memurlara 6.000 TL yardım yapılmasına yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Miller Meclisine (TBMM) sunuldu. Verilen teklif devlette görev yapan tüm memur va sözleşmeli personeli kapsıyor. Sunulan deklifte, yardımın 4.000TL + 2.000 TL şeklinde yapılması öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve kamusa sözleşmeli ve kadrolu olarak görev yapan tüm personeli kapsayan, memurlara 6000 TL yardım yapılmasını öngören kanun teklifinin TBMM'ye sunulan hali şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Sevda ERDAN KILIÇ/ İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde AKP iktidarında son 5 yılda giderek artan, pandemi ile birlikte zirveye doğru tırmanmaya geçen, son bir yılda vatandaşlarımız için artık dayanamaz hale, bugünlerde ise artık zirveye yerleşerek "pik" yapan ve bütün halkımızın hücrelerine kadar hissettiği "ekonomik kriz", bayır aşağı giden kamyon gibi ülkemizi aşağıya doğru yuvarlamakta ve iflasa sürüklemektedir.


AKP iktidarının yanlış ekonomik politikaları sonucu Türk Lirası'nın, sürekli değerlenen Dolar ve Euro karşısında giderek değersizleşmesi neticesinde enflasyonun, TÜİK'in 2022 yılı için yıllık yüzde 64,27 olarak açıklamasına karşın gerçekte yüzde 140 olması nedeniyle iğneden ipliğe bütün ürünlere, gün gün yerine artık saat saat yapılan zamlar, vatandaşlanmızım "başta mutfaklan olmak üzere konutlanndaki yangınm" giderek büyümesine neden olmaktadır.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücü düşen vatandaşlanrmz temel bir hak olan yiyeceğe, giyeceğe, yakacağa ve enerjiye ulaşmakta ve bu ihtiyaçlarını gidermekte zorlanmaktadır. Türkiye genelinde 2021 yılında, 243 milyon elektrik, 134 milyon da doğal gaz faturası ödenememiştir. Sadece İzmir'de borcundan dolayı elektriği kesik abone sayısı 28 bin 945 olarak gerçekleşmiştir. İzmir'de 2021 yılında yaklaşık Foça nüfusu kadar elektrik abonesinin borcundan dolayı elektriği kesilmiştir.


AKP iktidarı zaman zaman "şu yardım", "bu yardım" diyerek, vatandaşlara yönelik yaptığım belirttiği yardımlar açıklamaktadır. Ancak bu yardımların gerçekte olması bir yana, eğer yapılıyor bile ise vatandaşların "dişinin kovuğuna" bile yetmemektedir. Üstelik bu yardımların kimlere yapıldığı ve yardım yapılan kişi listesinin nasıl belirlendiği de şaibelidir. İktidar bugüne kadar vatandaşlara yaptığı yardım listelerinin AKP Genel Merkezince belirlendiği konusunda zaman zaman basında haberler yer almaktadır. AKP, ekonomide hamlet nutukları atacağıma, fiyatların neredeyse gün gün artmasma neden olan yüksek enflasyonu indirmek için gerçekçi bir çözüm yaklaşımı ortaya koymalıdır.

Açlık sınırı 8.130 TL, yoksulluk smınnm 26.485 TL, gerçek enflasyonun ise yüzde 140'lan bulduğu ülkemizde ne verilen yardımlar ne de memura ve emekliye yapılan zamlar yeterli gelmemektedir. 2023 yılı için açıklanan yüzde 30'luk maaş zammıyla; elektriğe, doğalgaza, kömüre, kiralara ve temel gıda maddelerine yapılan peş peşe yüksek zamlar arasında büyük bir orantısızhk bulunmaktadır. Yaşanan krizi görmezden gelerek, yanlış ekonomi politikalarmda ısrar ederek yaşanan ekonomik sorunlann çözülemeyeceği gerçeği ortadadır.


Kanun teklifi ile kamunun hizmet yükünü çekmiş ve halen çekmeye devam eden ve yoksulluğu da sonuna kadar yaşayan kamu çalışanlarımız ile emeklilerimizin bir nebze de olması rahatlaması ve sorunlarına çare olunması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddede yapılan değişiklikle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2.000 TL giyecek yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Maddede yapılan değişiklikle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yılda 4 kez lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 3- Eklenen ek madde ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alalara; Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylannda, yılda 4 kez lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir.
MADDE 5- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 10/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Giyecek yardımı" başlıklı 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Giyecek yardımı:

  • Madde 211- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ve kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere, 2.000 TL giyecek yardımı yapılır.
  • MADDE 2- 10/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yakacak yardımı" başlıklı 213 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Yakacak yardımı:

  • Madde 213- Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ve kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yılda 4 kez net lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılır. Hane içinde birden fazla gelir veya aylık almakta olan kişi varsa bu durumda ödeme sadece bir kişiye yapılır. Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez."
  • MADDE 3- 31/05/2006 tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir: Ek Madde 24: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlara; devlet tarafından Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarmda, yılda 4 kez net lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere aynca yakacak yardımı verilir.
  • MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.