Memur maaşlarına %120 üzerinden zam yapıldı zammı başkan duyurdu Memur maaşlarına %120 üzerinden zam yapıldı zammı başkan duyurdu

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BİK Analitik internet sitelerinde zorunlu oldu.

8 Aralık 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32393

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğ) BİK Analitik: Mülkiyeti ile isim hakkı Kuruma ait olan ve internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgilerini toplayan ölçüm aracını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1,50” ibaresi “4” şeklinde, “2” ibaresi “6” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gazetelerin satışına dair düzenlenen komisyonsuz faturalar fiili satış hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) İnternet haber siteleri, BİK Analitik kullanmak ve çalışmasını sağlayacak önlemleri almak zorundadır. BİK Analitik’in çalışması için gerekli tedbirleri almayan veya engelleyici faaliyetlerine son vermeyen internet haber sitelerinin trafik verileri sıfır olarak kabul edilir ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.”

“(7) BİK Analitik’in kullanım koşulları ve teknik ayrıntılar, Genel Müdürlükçe belirlenir ve Kurumun internet siteleri üzerinden duyurulur.

(8) İnternet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerine ilişkin BİK Analitik’in yaptığı ölçüm işlemlerinin bu maddeye uygunluğu, Kurumun talebiyle ilgili Türkiye Denetim Standartlarına göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları arasından Yönetim Kurulunca belirlenen kuruluş aracılığıyla yılda en az bir defa denetlenir. Denetim sonrasında bağımsız denetim kuruluşunca bir rapor hazırlanır ve Kuruma sunulur.

(9) Bu maddede belirtilen ölçüm şartlarının değişmesi halinde, Kurumca yeniden denetleme yaptırılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.