Memurlara ücretsiz uygulama ve dijital indirim kartı Memurlara ücretsiz uygulama ve dijital indirim kartı

Mühendislerin mimarların ve şehir planlamacılarının taleplerini ve maaş mağduriyetlerini zaman zaman sitemizde gündeme getiriyoruz. Bu haberimizde de önümüzdeki günlerde sürecek olan 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur Sen'in kamu mühendisleri, mimarları ve şehir planlamacılarıyla ilgili hangi talepleri getireceği konusunu gündeme getiriyoruz. 

İşte Memur Sen'in 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükumetten talep edeceği o maddeler:

MADDE 22 – KİT’LERDE GÖREV YAPAN BAZI PERSONELİN EK ÖDEMESİ

 • (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner, biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilir.
 • (2) KİT’lerde Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan unvanlardaki personelden müdür veya müdür yardımcısı kadrolarında bulunan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK
PERSONELE İLAVE ÜCRET

 • (1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak
 • istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
 • Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik
 • Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde
 • fiilen çalışanlardan;
 • a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog,
 • hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi,
 • teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının
 • %5,
 • b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %3,
 • c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2,
 • oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %100’ü, (b) bendinde belirtilenler için %60’ı ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40’ı geçemez.
 • (2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

MADDE 85 – TEKNİK PERSONELİN ARAZİ TAZMİNATI

 • (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik
 • Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında yer alan “3,0”, “2,0”, ve “1,2” oranları sırasıyla “5,0”, “3,0” ve “2,0” olarak, “60”, “40” ve “24” oranları ise sırasıyla “100”, “60” ve “40” olarak uygulanır.
 • (2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
 • Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında yer alan çalışmalara fiilen katılan; müdür ve müdür yardımcıları başmühendis için belirlenen ek özel hizmet tazminatından, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeni kadrolarında bulunan personel ise teknikerler için belirlenen ek özel hizmet tazminatından yararlandırılır.

MADDE 131 – TEKNİK SORUMLULUK İLAVE ÖDEMESİ

 • (1) Teknik sorumlukları bulunan kamu görevlilerine;
 • a) Kurum ve kuruluşların teknik birimlerinin bağlı bulunduğu müdürlere (bölge, il, ilçe, işletme, fabrika, kombina, baş müdür, müessese müdürleri ile bunların yardımcıları ve müdür, şube müdürü, birim müdürü, kısım müdürü ve benzeri müdürlük kadrolarında bulunanlar dahil) memur aylık katsayısının otuz bin (30.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,
 • b) Kurum ve kuruluşların teknik birimlerinin bağlı bulunduğu müdürlerin yardımcılarına
 • (yukarıda sayılanlar hariç ve sözleşmeli pozisyonda bulunanlar dahil) memur aylık katsayısının yirmi yedi bin (27.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,
 • c) Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis,
 • başmimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı, kadro ve pozisyonlarında bulunanlara memur
 • aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,
 • ç) Veteriner, biyolog, kimyager, fizikçi, istatikçi ve matematikçi kadro ve pozisyonlarında
 • bulunanlara memur aylık katsayısının yirmi bin (20.000) ile çarpılması sonucunda bulunan
 • tutarda, 
 • d) Tekniker, baş tekniker, uzman tekniker ve benzeri tekniker kökenli kadro ve pozisyonlarda
 • bulunanlara memur aylık katsayısının on beş bin (15.000) ile çarpılması sonucunda bulunan
 • tutarda,
 • e) Teknisyen, baş teknisyen, uzman teknisyen ve benzeri teknisyen kökenli kadro ve

pozisyonlarda bulunanlara memur aylık katsayısının on bin (10.000) ile çarpılması sonucunda
bulunan tutarda, teknik sorumluluk ilave ödemesi verilir.

MADDE 132 – MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI İSTİHDAMINA İLİŞKİN
ÇALIŞMA

 • (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı istihdamına yönelik mevzuatta düzenleme yapılması suretiyle mali, özlük ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2024 yılı içerisinde tamamlanır.