Yardımcı Hizmet Sınıfı kapsamında görev yapan kamu personelinin sınavsız olarak direkt Genel İdare Hizmetleri Sınıfına, memur kadrolarına unvanları ile birlikte alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye sunuldu.

YHS personelinin GİH kadrolarına geçirilmesini öngören ve Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi Meclise sunuldu. Teklif ile, mevcut yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmeleri ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 4./01/2024 Doğan BEKİN /İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Devlet dairelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çeşitli unvanlarda görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfında (YHS) bulunan personel, tabi oldukları hizmet sınıfı nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşamaktadır. Bu mağduriyetlerin başında, kadro unvanlarına bağlı yerine getirmeleri gereken görevlerin sınırlarının belirlenmemesinden dolayı yaşanan sorunlar gelmektedir. Bunun yanı sıra kamuda görev yapan YHS kapsamındaki personelin maaş ve emeklilik hakları ile ek gösterge konusunda da mağduriyetleri mevcuttur.

Kendileri gibi Devlet memuru olarak görev yapan diğer personelden birçok konuda ayrı tutulan YHS bünyesindeki kamu görevlileri negatif ayrımcılığa uğramaktadır. Bu minvalde yıllar içerisinde YHS bünyesinde çalışan personelin öğrenimlerini ilerleterek ortaöğretim öğreniminden başlayarak lisans öğretimini bitirmiş hatta yüksek lisans ve doktora öğretimi olan personel bulunmaktadır. YHS içerisinde yer alan personelin 657 sayılı Kanun kapsamında hukuki statü olarak memur olması, fakat memur unvanlı personelin özlük ve görev haklarına sahip olmaması eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi çalışanların görevleriyle özdeşleşmesine engel olmakta, çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir.

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesine göre YHS; kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde bulunanları kapsamaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerin bir bölümün Genel İdare Hizmetleri dahilindeki personel tarafından, bir bölümünün de işçi statüsündeki kamu görevlileri eliyle görülmesi mümkündür.

İşçi kadrolarına geçirilen taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, YHS bünyesindeki personelin yaptığı işleri yapmaktadır. YHS bünyesindeki personel ise fiiliyatta "masa başı” görev diye tabir edilen işlerde çalışmaktadır. Bu nedenle kamuda YHS sınıfına ihtiyaç kalmamıştır. Kaldı ki, kamu kurumlarına uzun yıllardır KPSS ile merkezi yerleştirmede YHS bünyesindeki kadrolara atama yapılmamaktadır.

YHS kapsamındaki unvan kadrolarına yapılan atamalar engelli, eski hükümlü, şehit yakını ve gazi ile korunmaya muhtaç çocuk olarak yetişenlerin YHS kapsamındaki kadrolara atamaları söz konusudur. Bu kapsamdaki YHS bünyesindeki kadrolara istihdamın 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (D) fıkrasında ifade edilen işçi kadrosu üzerinden yapılması mümkündür.

Açıklanan nedenlerle YHS'nin kaldırılması ve hali hazırda bu hizmet sınıfında çalışanların Genel İdare Sınıfına geçirilmesi, kamu yararı ve hizmet verimi açısından son derece önemli olup ülkemize katkı sağlayacaktır.

Çeşitli unvanlar altında YHS kapsamında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilerek memur unvanlı kadrolara atanması, yaşanan mağduriyetleri giderecek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde kamuda görev yapan memurlar arasında çalışma barışı sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinde düzenlenen hizmet sınıflarından Yardımcı Hizmetler Sınıfı, kapsamındaki işlerin farklı şekillerde yerine getirilmeye başlanması nedeniyle kaldırılmaktadır.

MADDE 2- Devlet Memurları Kanununa bir geçici madde eklenerek, kaldırılan Yardımcı Hizmet Sınıfı kapsamında görev yapan personelin sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ve memur unvanlı kadrolara geçişlerin sağlanması öngörülmekte; böylece hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

Bakanlık açıkladı emekli bayram ikramiyesi hesaba ödeme tarihi belli oldu Bakanlık açıkladı emekli bayram ikramiyesi hesaba ödeme tarihi belli oldu

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "X" numaralı "YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 47 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun kapsamında Yardımcı Hizmetler Sınıfı dahilinde görev yapan personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri olarak değiştirilerek aynı dereceli Memur unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.