Kredi kartı faizlerinde puan 131'den 189 oldu faiz oranı 0,8 arttı. Kredi kartı faiz oranları ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı faizi kaç oldu?

Kredi kartı faizlerindeki artış devam ediyor.Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarında düzenleme yaptı ve 131 olan puan 189'a çıkarıldı. Böylece aylık yüzde 4,2 olan kredi kartı faizleri aylık %5'e çıkartılmış oldu. Faiz artışı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi:

16 Mart 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32491

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2024/6)

2024 Temmuz zamlı yeni memur maaşları hesaplandı 2024 Temmuz zamlı yeni memur maaşları hesaplandı

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “131” ibaresi “189” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.