Eğitim Sen başvurdu, Danıştay müdür görevlendirmelerinde okul aile birliği üyelerinin puanlamasına ilişkin hükmü iptal etti

Eğitim Sen başvurdu, Danıştay müdür görevlendirmelerinde okul aile birliği üyelerinin puanlamasına ilişkin hükmü iptal etti

Eğitim Sen başvurdu, Danıştay müdür görevlendirmelerinde okul aile birliği üyelerinin puanlamasına ilişkin hükmü iptal etti

Eğitim Sen başvurdu, Danıştay müdür görevlendirmelerinde okul aile birliği üyelerinin puanlamasına ilişkin hükmü iptal etti

Eğitim Sen başvurdu, Danıştay müdür görevlendirmelerinde okul aile birliği üyelerinin puanlamasına ilişkin hükmü iptal etti
29 Ocak 2020 - 21:30

Eğitim Sen Kırıkkale Şube üyesi adına 75 puanın altında puan verilerek başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olan 10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in ekindeki Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu’nun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi, 27.11.2019 gün ve E:2018/1055 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Anılan kararda Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu’nun 15 puanlık bölümünü değerlendiren okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için de değerlendirilen yönetici ile makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmesi gerektiğinden okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmemesine bağlı olarak anılan formda eksik düzenleme nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
Bu karar anılan yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürlerinden davası devam edenlerin davasını doğrudan etkileyecektir. Okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürlerinden dava açmayanlar ve davasının reddine karar verilenler ise anılan Danıştay kararını gerekçe göstererek haklarında yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilirler.
T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas    No : 2018/1055
 
DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN : Ayhan Ayıkol adına Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası VEKİLİ : Av. Mahmut Nedim Eldem  Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No:13  Çankaya / ANKARA
DAVALILAR : 1- Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA VEKİLİ : Av. Kubilay Mavili - Ayı yerde   2- Kırıkkale Valiliği VEKİLİ : Av. Süreyya Karakaya Elcin                                                    İl Milli Eğitim Müdürlüğü / KIRIKKALE
İSTEMİN KONUSU : Kırıkkale ili, Bahşili ilçesi, Barbaros İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu" üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde 75 puanın altında puan verilmek suretiyle başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmaması yolunda tesis edilen Kırıkkale Valiliğinin 26/01/2018 tarih ve 1898860 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ve 10/06/2014 günlü, 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu"nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinde yer alan ''en az altı ay çalışmış olma'' şartının Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından; hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürünün altı ay birlikte çalışma koşulunu taşımadığı, ilgili şube müdürü olmadığı için onun yerine de ilçe milli eğitim müdürünün değerlendirme yaptığı, oysa dava konusu Yönetmeliğe göre mevcut puanların 100'lük sisteme çevrilmesi suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısının da altı ay birlikte çalışma koşulunu taşıması gerektiği ileri sürülmektedir.
DAVALI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SAVUNMASI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesinde, okul müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerinin öğretmenlerce ikinci görev kapsamında yürütüleceğinin hüküm altına alındığı, bu hüküm uyarınca ikinci görev kapsamında yürütülmesi gereken anılan görevler bakımından tahsis edilmiş bir kadro bulunmadığı, dolayısıyla bu görevleri yürütenlerin asıl kadrolarının öğretmenlik olduğu, görevlendirmelerin kazanılmış bir hak doğurmadığı; dava konusu bireysel işlemin, dayanağı olan mevzuat hükümlerinde belirtilen usule uygun olarak tesis edildiği, söz konusu ikinci görevin süreli olarak yürütüldüğü, davacının diğer müdür adaylarından bir farkının bulunmadığı, müdür olarak görevlendirilmesi konusunda yargı kararıyla idarenin zorlanamayacağı, bireysel işlemin dayanağı olan dava konusu Yönetmeliğin yürürlükten kalktığı, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği savunulmuştur. 
      T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas    No : 2018/1055
 
DAVALI KIRIKKALE VALİLİĞİNİN SAVUNMASI : Usul yönünden, davanın süresinde açılmadığı; esas yönünden ise, davacının açmış olduğu davada verilen yargı kararı gerekçesine göre, süresi içerisinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda davacının 75 puanının altında kalması nedeniyle müdür olarak görevlendirilmediği, dava konusu bireysel işlemin dayanağı olan Yönetmeliğin yürürlükten kalktığı, davaya konu işlemlerde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı yolunda savunma yapılmıştır. 
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Atilla Güney
DÜŞÜNCESİ : Dava konusu olan bireysel işlem yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiği düşünülmüştür.
                                               TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; 17/09/2019 günlü ara kararı cevabının geldiği görülmekle bireysel işlem yönünden yürütmenin durdurulması istemi yeniden incelendi, gereği görüşüldü:
MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ: Dava dosyasının incelenmesinden; Kırıkkale ili, Bahşili ilçesi, Barbaros İlkokulunda müdür olarak görev yapan davacının dava konusu Yönetmelik eki "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu" uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda başarısız sayılması ve buna dayalı müdür olarak görev yaptığı okulda görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesinin 13/10/2015 günlü, E:2015/333, K:2015/654 sayılı kararıyla; “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/02/2015 günlü, YD İtiraz No:2014/1151 sayılı kararı doğrultusunda, davacı hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürünün davacı ile en az altı ay çalışma koşulunu taşıması gerektiği, bakılan uyuşmazlıkta ise altı ay birlikte çalışma koşulunu taşımayan ilçe milli eğitim müdürü tarafından yapılan değerlendirmede hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verildiği; bunun üzerine davacının 12/11/2015 tarihinde müdürlüğe iade edildiği, 06/10/2015 günlü, 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile dava konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı ve bu Yönetmelik’te, görev süresinin uzatılması suretiyle görevlendirme işlemine yer verilmediği, buna bağlı olarak görev süresi dolan müdürlerin form üzerinden değerlendirme yapılarak 75 ve üzeri puan alanların görevlerine devam edebilmeleri yolunun ortadan kaldırıldığından bahisle 08/12/2015’te davacının başka bir okula öğretmen olarak atandığı, bu işlemin ise Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 28/02/2017 günlü, E:2017/101, K:2017/729 sayılı kararıyla; “davacı hakkındaki yargı kararının gerekçeleri dikkate alınarak nesnel değerlendirme kriterlerine göre önceki Yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirme yapılarak buna göre davacı hakkında işlem tesis edilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle iptal edildiği; 14/06/2017 tarihinde, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca,
      T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas    No : 2018/1055
 
davacının altı aylık çalışma süresi sonunda tekrar değerlendirilmek üzere eski görev yerinde müdür olarak görevlendirilmesine karar verildiği, 26/01/2018 tarihinde ise dava konusu işlem kurularak, davacının, yargı kararı uyarınca, eski Yönetmeliğe göre Ek 1 Değerlendirme Formu üzerinden, en az altı ay birlikte çalışma süresini tamamlamış olan değerlendiriciler tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 75 puanın altında puan almış olması nedeniyle yöneticilik görevlendirmesinin sonlandırılarak durumuna uygun öğretmen kadrosuna atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İNCELEME VE GEREKÇE:
İlgili Mevzuat :
 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrası, 2014 yılında 6528 sayılı Kanun'un 22. maddesi ile değiştirilerek "(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." hükmüne yer verilmiş ve anılan madde uyarınca 10/06/2014 tarihinde dava konusu Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında, "Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir." hükmüne; 16. maddesinde ise, "Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır." hükmüne yer verilmiştir.
Dava Konusu Bireysel İşlemin İncelenmesi :
Kırıkkale ili, Bahşili ilçesi, Barbaros İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu" üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde 75 puanın altında puan verilmek suretiyle başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmaması yolunda tesis edilen Kırıkkale Valiliği'nin 26/01/2018 tarih ve 1898860 sayılı işleminin iptali istemi  yönünden;
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 18/02/2015 tarih ve YD İtiraz No:2014/1151 sayılı kararıyla; Yönetmeliğin eki olan EK-1 "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu"nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinde yer alan
      T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas    No : 2018/1055
 
"en az altı ay çalışmış olmak" şartının, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü için aranmamasına ilişkin kısmı yönünden "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, böyle bir şartın Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemede hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı dikkate alındığında; 4 yıllık görev süresini dolduran eğitim kurumu müdürlerinin, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceğinin öngörüldüğü, değerlendirme kriterlerine göre okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için, anılan formun 15 puanlık bölümünü değerlendiren Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı için de, değerlendirilen yönetici ile makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmesi gerektiği ve dolayısıyla, Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı için makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmemesine bağlı olarak anılan formda eksik düzenleme nedeniyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Uyuşmazlıkta; Danıştay 2. Dairesince verilen 17/09/2019 günlü, E:2018/1055 sayılı ara kararıyla konu ile ilgili bilgi ve belgeler, davalı Kırıkkale Valiliğinden istenilmiş olup; ara kararı uyarınca dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacı hakkında değerlendirmenin 17/01/2018 tarihinde yapıldığı, ilçe milli eğitim müdürü olarak davacı hakkında değerlendirmeyi yapan Muhammet Bahadır Dülger'in 25/07/2016 tarihinden beri Bahşili İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı, ilgili şube müdürü yerine de Muhammet Bahadır Dülger'in değerlendirmede bulunduğu, davacı hakkında okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı olarak değerlendirmeyi yapan kişilerin ise 07/11/2017 tarihinde görevlerine başladıkları ve 24/10/2018 tarihinde de görevlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Bu durumda; davacı hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için değerlendirmede bulunacaklar tarafından çok iyi tanınması ve bunun için de davacıyla makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, değerlendirme yapan paydaşlardan davacı ile makul bir süre çalışmış olma şartına sahip olmayan ve 15 puan üzerinden Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısının yaptığı değerlendirmeler sonucunda verilen puanlar esas alınmak suretiyle davacının başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ayrıca, ilçe milli eğitim müdürü olarak davacı hakkında değerlendirmede bulunan Muhammet Bahadır Dülger'in, ilgili şube müdürü yerine de yine değerlendirme yaptığı görülmekte olup, ilgili şube müdürünün herhangi bir nedenle değerlendirme yapmaması ve/veya yapamaması nedeniyle, dava konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu"nun "Açıklama" başlıklı
      T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas    No : 2018/1055
 
kısmının 6. maddesinde yer alan "Değerlendirici konumunda olanların herhangi bir nedenle değerlendirme yapamaması halinde, değerlendirme yapmayanlardan birinin en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen veya okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı olması durumunda değerlendirme yapanın puanı esas alınır. Bunlardan her ikisin de değerlendirme yapamaması veya diğer değerlendiricilerden birinin değerlendirme yapamaması durumunda ise yapılmış bulunan değerlendirmeler 100'lük sisteme göre hesaplanır." hükmüne göre değerlendirme ve hesaplama yapılması gerekirken, söz konusu düzenlemeye uygun değerlendirme yapılmaması bakımından da dava konusu bireysel işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Diğer taraftan, davacı hakkındaki değerlendirmenin 17/01/2018 tarihinde yapıldığı, ilçe milli eğitim müdürü olarak değerlendirmeyi yapan Muhammet Bahadır Dülger'in ise 25/07/2016 tarihinden beri Bahşili İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığının anlaşılması karşısında, değerlendirme tarihi itibarıyla davacı ile altı ay birlikte çalışma koşulunu taşımadığına yönelik davacı iddialarına itibar edilmemiştir. Dava konusu bireysel işlemin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen icrailiğinin devam etmesi, tüm işlem ve  eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum oluşturacak ve davacı yönünden dava sonunda verilmesi olası iptal kararına rağmen işlemden önceki halin iadesi bakımından telafisi güç zarara neden olacaktır.
KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Kanun ile değişik 2. fıkrasında öngörülen koşulların bireysel işlem yönünden birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne; 2. Kırıkkale Valiliğinin 26/01/2018 tarih ve 1898860 sayılı işleminin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA; 3.  Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 27/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan
 
Üye
 
Üye
 
Üye
 
Üye
Ercan AHİ
Hayrettin KADIOĞLU
Nakiddin BUĞDAY
Metin ARITI
Hayriye ŞİRİN ÜNSEL

YORUMLAR

  • 0 Yorum