Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ (MÜFREDAT) ORTAK METNİ İNCELEME FORMU EK-1

• Bu form, öğretmenlerimizin tamamı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metninin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

• Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metninin değerlendirmesi yapıldıktan sonra mesleki çalışmanın yapıldığı okul/eğitim kurumu öğretmenlerinin ortak görüşü olarak doldurulacaktırFormda yer alan değerlendirmeler 26 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar mesleki çalışmanın yapıldığı okul/eğitim kurumu zümre başkanı koordinesinde veri.meb.gov.tr adresine işlenecektir.

Türkçe yeni müfredat ek -2 değerlendirme formu için tıklayınız

İlkokul fen bilimleri Değerlendirme ek-2formu için tıklayınız

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METİN İNCELEME FORMU

Öğretmen Bilgileri (T.C. Kimlik

Numarası, Adı, Soyadı, Branşı)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİNE İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının

Perspektifi ve Genel

Amaçları

Ortak metinde belirtilen öğretim programlarının perspektifi ve genel amaçları bölümlerinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir? Lütfen kısaca belirtiniz.

Öğretim programlarının perspektifi, adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi insani değerleri merkeze alıyor. Genel amaçlar ise çağın gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, erdem ve değerlere sahip ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Toplumun ve insanlığın gelişmesine katkı sağlayacak millî şuur ve evrensel sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmek amaçladığı görülüyor.

2

Öğrenci Profili

Programın hedeflediği öğrenci profili nedir? Programın ön gördüğüöğrenci profiline ilişkin en çok önemsediğiniz üç hedef ne olabilir?Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

Programın hedeflediği öğrenci profili, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bireylerdir. 

En önemsediğim üç hedef:

• Ahlaklı ve erdemli bireylerin yetiştirilmesi.

• Topluma ve insanlığa faydalı olma bilincinin kazandırılması.

• Bilgi ve becerileri etkin şekilde kullanabilen bireyler yetiştirilmesi.

3

Öğrenme-Öğretme Süreç Bileşenleri

A. Kavramsal Beceriler

Programda kavramsal beceriler nasıl ele alınmaktadır? Lütfen özet hâlinde yazınız.

Kavramsal beceriler, karmaşık ve soyut fikirleri eyleme dönüştürme sürecinde ortaya çıkan beceriler olarak ele alınmaktadır. Bu beceriler, derse özgü bilgi ve becerilerle bütünleşerek öğrencilerin öğrenme çıktılarını oluşturmaktadır.

B. Eğilimler

Eğilimler bölümünde belirtilen hususlardan öğrencilerinizde en sık hangilerini gözlemlediğinizi birkaç cümle ile belirtiniz.

Öğrencilerimde en sık gözlemlediğim eğilimler arasında sosyal-duygusal becerilerin gelişimi, merak ve öğrenmeye yönelik yüksek motivasyon, ve etik değerlere olan bağlılık yer almaktadır. Bu eğilimler, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır.

C. Öğrenme Çıktısı

Önceki programlarda “kazanım” yaklaşımı kullanılırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde “öğrenme çıktısı” yaklaşımı benimsenmiştir. Kazanım yaklaşımı ile öğrenme çıktısı arasındaki temel farklılıkları kısaca özetleyiniz.

Kazanım yaklaşımı, öğrencilere belirli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedeflerken, öğrenme çıktısı yaklaşımı, öğrencilerin bu bilgi ve becerileri nasıl kullanabileceklerine ve uygulayabileceklerine odaklanır. Öğrenme çıktısı, daha geniş ve uygulamaya yönelik bir perspektif sunar.

4

Programlar Arası Bileşenler

A. Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB)

Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer almasının öğrencilerin gelişimi açısından en önemli katkıları sizce ne olabilir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

Sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin programa dahil edilmesi, öğrencilerin duygusal zekâlarını geliştirmelerine, empati kurabilme yeteneklerini artırmalarına ve sosyal ilişkilerde daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Bu beceriler, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimleri için de kritiktir.

B. Erdem-Değer-

Eylem Modeli

Erdem-Değer-Eylem Modeli’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ndeyer almasının öğrencilerin gelişimi açısından sizce en önemli katkısı nedir? Lütfen kısaca belirtiniz.

Erdem-Değer-Eylem Modeli ahlaki ve insani değerlerin içselleştirilmesini sağlar. Öğrenciler erdemli, vicdanlı ve merhamet sahibi bireyler olarak yetişir. Bu model ile öğrenciler değerlerinin farkında olacaktır ve bunları davranışa dönüştürecektir.

C. Sistem

Okuryazarlığı

Sistem okuryazarlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde nasıl işlendiğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

Sistem okuryazarlığı karmaşık sistemleri anlama, analiz etme, modelleme ve tasarlama becerilerini kapsıyor. Öğrenciler sistemler arası etkileşimleri kavrar, bütüncül düşünür ve sistemleri iyileştirme becerisi kazanır. Bu beceriler ders planlarında disiplinler arası bağlantılar kurularak, gerçek hayattan örneklerle işlenir.

5

Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını önceki programlarla karşılaştırınız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının farklı yönlerini özet hâlinde belirtiniz.

Önceki programlarda ölçme ve değerlendirme genellikle bilgi ölçümüne odaklanırken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde daha kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir. Daha çok süreç odaklı değerlendirme yapılır.  Bu modelde, öğrencilerin sadece bilgi düzeyleri değil, aynı zamanda becerileri, tutumları ve değerleri de değerlendirilir. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencilerin öğrenme çıktılarının ve gelişimlerinin izlenmesine olanak tanır. Performans değerlendirmeleri, proje çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri, öz ve akran değerlendirme gibi yöntemlerle öğrencilerin öğrenme süreçleri daha ayrıntılı olarak izlenir. Ölçme-değerlendirme öğrenmeyi destekler nitelikte ve çeşitlidir.

6

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları (Ön Değerlendirme, Köprü Kurma, Öğretme-Öğrenme Uygulamaları)

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde öğretme-öğrenme yaşantıları kısmının dersin işlenişine sağlayacağı katkılar sizce neler olabilir? Kısaca belirtiniz.

Öğretme-öğrenme yaşantıları öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol almasını sağlar. Keşfederek, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimlenir. Öğrenme yaşantıları merkezine öğrenciyi alır, gerçek hayatla bağlantı kurar. İşbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme gibi yaklaşımlar kullanılır. Böylece kalıcı ve anlamlı öğrenme gerçekleşir.

7

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

Farklılaştırma öğrencilerin farklı ihtiyaç ve yeteneklerine göre öğretimin uyarlanmasıdır. Zenginleştirme üst düzey öğrencilere daha zorlayıcı öğrenme fırsatları sunar. Destekleme ise öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri destekler. Zenginleştirme ileri düzey projeler, ek kaynaklar, mentörlük gibi yollarla yapılabilir. Destekleme ise ek ders, bireysel rehberlik, basitleştirilmiş materyaller ile sağlanabilir.

8

Okul Temelli Planlama

Yeni programda okul temelli planlama yapma imkânı bulunmaktadır. İlgili bölümde yapılan açıklamaları inceleyerek eğitim kurumu düzeyinde yapılabilecek birkaç örneği paylaşınız.

Okul temelli planlama, her okulun kendi ihtiyaçlarına ve öğrenci profiline uygun programlar geliştirmesine olanak tanır. Bu planlamalar, yerel koşullara ve öğrenci ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Eğitim kurumu düzeyinde yapılabilecek birkaç örneği yazmak gerekirse:

Yerel Tarih ve Kültür Projeleri: Öğrencilerin yaşadıkları bölgenin tarihini ve kültürünü öğrenmeleri için proje çalışmaları düzenlenebilir.

Toplumsal Sorumluluk Projeleri: Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek için yerel topluluklarla işbirliği yaparak çeşitli projeler yürütülebilir.

STEM Programları: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında özel programlar ve atölyeler düzenlenebilir.

Sanat ve Spor Etkinlikleri: Öğrencilerin sanatsal ve sportif becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar organize edilebilir.

Bu tür okul temelli planlamalar, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekler ve eğitim sürecini daha ilgi çekici ve anlamlı hale getirir.

EK-1 FORMU DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ