Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi için öğretmenlerden geri bildirim talep ediyor. Bu bağlamda, iki ayrı form hazırlanarak öğretmenlere sunuldu. Hem genel hem de alan bazlı değerlendirmelerin yapılması amacıyla hazırlanan bu formlar, öğretmenlerin mesleki çalışmalarını yürüttükleri okullarda doldurulacak.

Tüm Öğretmenler İçin Ortak Form: EK-1

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ek-1 Formu, tüm öğretmenler tarafından doldurulacak. Bu form, öğretmenlerin metin üzerindeki görüş ve önerilerini toplamak amacıyla tasarlandı. Değerlendirmeler, mesleki çalışmaların yapıldığı okullarda zümre başkanlarının koordinasyonu ile yürütülecek ve sonuçlar 26 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işlenecek.

Branş Öğretmenleri İçin Özel Form: EK-2

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen alanlar için hazırlanan Ek-2 Formu, sadece ilgili branş öğretmenleri tarafından doldurulacak. Bu formda, öğretim programındaki değişikliklerin detaylı değerlendirmesi yapılacak. Her bir branşın zümre öğretmenleri, kendi alanlarındaki değişiklikleri değerlendirip görüşlerini bildirecekler. Değerlendirmeler, zümre başkanlarının koordinasyonu ile yürütülecek ve 28 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işlenecek.

Geri Bildirimin Önemi

Milli Eğitim Bakanlığı, bu değerlendirme formları aracılığıyla öğretmenlerin görüş ve önerilerini alarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni daha etkin ve verimli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Öğretmenlerin saha deneyimlerini ve uzmanlıklarını yansıtan bu geri bildirimler, modelin uygulama sürecinde önemli bir rol oynayacak. Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretim programlarını daha işlevsel hale getirmek amacıyla yapılan bu değerlendirmeler, gelecekteki eğitim politikalarına da yön verecek.

Sonuçların Paylaşımı

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, elde edilen veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından analiz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sayede, öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin güçlendirilmesi ve eğitimde daha iyi sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, öğretmenlerin katılımı ve geri bildirimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarısı için büyük önem taşıyor. Bu değerlendirme sürecine katkıda bulunacak tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Eğitimde ortak akıl ve işbirliği ile daha ileriye gitmek mümkün olacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU EK-2

• Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretimprogramı değişen her bir alanın değerlendirilmesi içintasarlanmıştır.

• Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretimprogramı değişen her bir alan için o alanın zümreöğretmenleri tarafından doldurulacaktır.

• Formda yer alan değerlendirmeler, 28 Haziran 2024 tarihimesai bitimine kadar zümre başkanının koordinesindeveri.meb.gov.tr adresine işlenecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU

Zümre Adı

İlkokul Türkçe Zümresi

Zümrede Yer Alan Öğretmen

Bilgileri (T.C. Kimlik Numarası,

Adı, Soyadı, Branşı)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının

Felsefesi

Öğretim programının felsefesinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

Bütüncül Yaklaşım: Program, dört temel dil becerisini (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) ve diğer beceri alanlarını (sosyal-duygusal öğrenme, değerler, okuryazarlıklar) bir bütün olarak ele alarak öğrenciye çok yönlü bir gelişim fırsatı sunuyor.

Değer Odaklılık: Program, Türk kültürüne ve değerlerine önem verirken ahlak, erdem, vatanseverlik gibi konuları ön plana çıkarıyor.

Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin aktif katılımını ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasını teşvik ederek öğrenci merkezli bir anlayışa sahip.

Hayat Boyu Öğrenme: Program, öğrencilerin günlük yaşam ile bağlantı kurarak bilgi ve becerileri anlamlı bir şekilde edinmelerini ve hayat boyu öğrenmelerine hazırlanmalarını amaçlıyor.

Teknoloji Kullanımı: Teknolojiden etkili bir şekilde yararlanmayı ve dijital okuryazarlığı desteklemeyi hedefliyor.

Farklılaştırılmış Öğretim: Program, farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için zenginleştirme ve destekleme önerileri sunuyor.

2

Ünite/Tema/Öğrenme

Alanı

Ünite/Tema/Öğrenme alanlarının sıralamasının uygunluğunudeğerlendiriniz. Bir önceki programa göre temel farklılıkları özet hâlinde belirtiniz.

• Yeni program, daha akıcı ve anlamlı bir sıra ile düzenlenmiş. Örneğin, "Güzel Davranışlarımız" gibi değer odaklı temalar ilk ünitelerde yer alarak temel bir çerçeve oluşturuyor.

14 günlük maaş zam fark ödemeleri için bakanlıktan resmî duyuru 14 günlük maaş zam fark ödemeleri için bakanlıktan resmî duyuru

• Temalar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" felsefesine uygun olarak, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve değerler ile ilişkilendiriliyor.

• Önceki programa göre daha güncel ve öğrenci yaşantıları ile uyumlu içeriklere yer veriliyor.

• Millî ve manevi değerlere daha fazla vurgu yapılıyor.

• İstiklâl Marşı'nın öğretimi, kademeli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmiş.

• Öğrenme çıktılarında daha açık ve detaylı açıklamalar yer alıyor.

• Her temada, farklı disiplinlerle bağlantı kurulmasına vurgu yapılıyor.

3

İçerik Çerçevesi

Önceki programdan farklı olarak eklenen/kaldırılan içerikler nelerdir?

Lütfen başlıklar hâlinde belirtiniz

Eklenen İçerikler:

• Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: Bu beceriler programa entegre edilerek öğrencilerin duygusal zekâsı, empati yeteneği ve sosyal etkileşim becerilerinin gelişmesine yönelik etkinlikler öneriliyor.

• Okuryazarlık Becerileri: Program, bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık türlerini ele alarak öğrencilerin bilgiye erişim, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

• Teknoloji Kullanımı: Program, teknolojiden etkili bir şekilde yararlanmayı ve dijital okuryazarlığı desteklemeyi amaçlıyor. E-kitap, çevrim içi kaynaklar gibi materyallerin kullanımı teşvik ediliyor.

• Farklılaştırılmış Öğretim: Zenginleştirme ve destekleme uygulamalarına daha detaylı bir şekilde yer veriliyor.

Kaldırılan İçerikler:

• Ayrıntılı Dil Bilgisi: Programda, dil bilgisi kurallarına daha genel bir çerçevede yer veriliyor.

• Önceki Programdaki Bazı Metin Türleri: Programda, daha güncel ve öğrenci yaşantıları ile uyumlu metin türleri tercih ediliyor.

4

Öğrenme Kanıtları (Ölçme  veDeğerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme alanında önceki program ile Maarif Modeli arasındaki farklılıklar nelerdir? Öğretim programınızdan bir öğrenme çıktısı seçerek ölçme ve değerlendirmenin nasıl uygulandığını tartışarak ortaya çıkan görüşleri lütfen özetleyiniz.

Süreç Odaklı Değerlendirme: Yeni programda öğrencinin öğrenme süreci boyunca gelişimini takip etmeye yönelik, gözlem formları, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, oyun temelli değerlendirme gibi çeşitli araçlar kullanılması öneriliyor.

Çoklu Değerlendirme Yaklaşımı: Okuduğunu anlama, yazma, konuşma gibi farklı dil becerilerini içeren performans görevleri uygulanması teşvik ediliyor.

Öz Değerlendirme: Öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri ve gelişimlerine katkıda bulunmaları teşvik ediliyor.

Örnek Öğrenme Çıktısı: T.O.2.3. Okuduğu metnin konusunu bulur.

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları:

Okuma Öncesi: Metnin konusu ile ilgili tahminler yaptırılır.

Okuma Sırası: Metin okunurken öğrencilerin dikkatlerini metnin konusuna yönlendirmek için sorular sorulur.

Okuma Sonrası: Metnin konusunu buldurmak için açık uçlu sorular sorulur, görseller kullanılarak öğrencilerden metnin konusunu belirlemeleri istenir.

Değerlendirme Araçları:

Gözlem Formu: Öğretmen, öğrencilerin metin okurken konuya odaklanma durumunu gözlemler.

Çalışma Kâğıdı: Metnin konusu ile ilgili sorulara yazılı olarak cevap vermesi istenir.

• Öz Değerlendirme Formu: Öğrencilere metnin konusu hakkında kendi düşüncelerini ve ne kadar başarılı olduklarını değerlendirmeleri için sorular yöneltilir.

5

Öğretme-Öğrenme

Yaşantıları

Öğretim programınızdan bir ünite/tema/öğrenme alanı seçerek program bileşenlerinin (erdem-değer-eylem modeli, okuryazarlık becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri) nasıl işlendiğine dair görüşlerinizi kısaca ifade ediniz.

Tema: "Mustafa Kemal'den Atatürk'e" (1.Sınıf)

• Erdem-Değer-Eylem Modeli: Bu tema, vatanseverlik, saygı, cesaret, fedakârlık, sorumluluk gibi değerler üzerine kurulu. Metinler ve etkinlikler yoluyla bu değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve günlük hayatta uygulamaları teşvik ediliyor. Örneğin, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir metin okunduğunda, öğrencilerden onun cesaret ve vatanseverlik örneklerini belirlemeleri ve kendi yaşamlarında bu değerleri nasıl uygulayabilecekleri üzerine düşünmeleri istenebilir.

• Okuryazarlık Becerileri: Bu temada, bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık becerileri kullanılıyor. Örneğin, öğrenciler Atatürk'ün hayatını anlatan metni okurken, resimler, fotoğraflar, belgeseller ve dijital kaynaklardan yararlanarak daha derinlemesine bilgi edinmeleri teşvik ediliyor.

• Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: Bu temada, empati, iletişim, öz farkındalık, öz düzenleme gibi sosyal-duygusal öğrenme becerileri destekleniyor. Öğrenciler, Atatürk'ün yaşamının ve mücadelesinin anlamını anlamak için empati kurma ve o dönemin koşullarını düşünme becerilerini kullanmaları isteniyor. Ayrıca, Atatürk ile ilgili bilgi paylaşmak ve tartışmak için iletişim becerilerini geliştiriyorlar.

6

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

Farklılaştırma Türleri:

• Zenginleştirme: Öğrenme hızları daha hızlı olan, ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan öğrenciler için daha zorlu ve derinlemesine etkinlikler hazırlanır. Örneğin, Atatürk'ün savaş stratejileri üzerine araştırma yapmaları, konu ile ilgili bir tiyatro oyunu hazırlamaları veya sınıf içinde sunum yapmaları istenir.

• Destekleme: Öğrenme güçlüğü yaşayan veya daha fazla zamana ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için daha basit ve anlaşılır etkinlikler hazırlanır. Örneğin, Atatürk'ün hayatını anlatan basit bir video izle-meleri, konu ile ilgili resimli kartlar kullanmaları veya grup çalışmalarında daha fazla destek almaları sağlanır.

Zenginleştirme ve/veya Destekleme Gerektirecek Durumlar:

• Öğrenme Hızı: Bazı öğrenciler diğerlerinden daha hızlı öğrenir, bu nedenle bazı öğrencilere daha zorlu ve derinlemesine etkinlikler, diğerlerine ise daha basit ve destekleyici etkinlikler sunulması gerekebilir.

• Öğrenme Stilleri: Öğrenciler farklı öğrenme stilleri kullanırlar. Bazıları görsel öğrenmeyi, bazıları işitsel öğrenmeyi tercih ederken bazıları da pratik yapmayı sever. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak farklılaştırılmış etkinlikler planlamalıdır.

• Bilgi Birikimi: Öğrencilerin ön bilgileri birbirinden farklı olabilir. Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirerek destekleme veya zenginleştirme uygulamaları yapmalıdır.

• Duygusal Durum: Bazı öğrenciler stres altında olabilir veya özel ihtiyaçları olabilir. Bu durumlarda öğretmen, öğrencilerin duygusal durumunu göz önünde bulundurarak öğrenme ortamını destekleyici hâle getirmelidir.

7

Öğretim Programının

Uygulanmasına İlişkin

Açıklamalar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı’nın daha sağlıklıuygulanabilmesi için önerilerinizi lütfen yazınız.

Kaynak Desteği: Programın başarıyla uygulanabilmesi için öğretmenlere yeterli kaynak, materyal ve teknoloji imkânı sağlanması gerekmektedir.

Öğretmen Eğitimi: Programda yer alan yeni yaklaşımlar ve uygulamalar hakkında öğretmenlere etkin eğitim programları sunulması önemlidir.

Uygulamada Esneklik: Programın uygulanmasında öğretmenlerin öğrencilerinin özelliklerini ve öğretim ortamının koşullarını dikkate alarak esneklik gösterebilmeleri gerekmektedir.

Öğrenci ve Veli Katılımı: Programın başarısı için öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerine aktif olarak katılımları teşvik edilmelidir.

Değerlendirme ve İzleme: Programın uygulanmasının düzenli olarak değerlendirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi önemlidir.

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ