Öğretmenlere İLKSAN aidat iadesine yönelik resmi yazı aidatlar geri alınabilecek. Öğretmenlere ödenecek aidatların nasıl ödeneceğine ilişkin resmi yazı haberimizde.

Öğretmenlerin şimdiye kadar ödediği aidatları geri alabilmesinin önü açıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada aidatların iadesinin nasıl ve hangi kanallarla yapılacağının detaylarına yer verildi. 

İLKSAN tarafından yayımlanan ve aidatların iddarsini içeren yazı şöyle:

Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi Öğretmenlerin 14 günlük maaş zam farkı miktarı, fark ödemesi bankaya yatırılacak tarihi

İLKSAN Üyeliği ile ilgili Bakanlığımız ilgi yazısı ve ekleri ve ilişikte gönderilmiştir. Tüm personele duyurulmasını hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İlgi (a)' da kayıtlı Kanun' la kurulan munzam sosyal güvenlik kurumlarından olan Sandığımızın üyeleri, Kanun’ un 11/2 maddesi ile tanımlanmış olup; İlgi (b)' de kayıtlı Ana Statü' nün 18 inci maddesi gereğince, kanunda sayılmak suretiyle belirtilen görevlere, kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan devlet memurları, Sandığımızın doğal üyeleridir.
17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği amir hükümleri doğrultusunda; Bakanlığımızca, çeşitli dönemlerde alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri yapılmakta olup, bu işlemler neticesinde bazı üyelerimiz branş değiştirmek suretiyle üyelik kapsamı dışına çıkmaktadır.
Diğer taraftan 22.03.1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsü’ ne dayalı olarak hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’ nin Ekim 2017 tarihli nüshasında yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’ nin 13 üncü maddesi (Değişik: TD-Ocak 2023/2783); "Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürme hakkı bulunanlara Sandık tarafından yazılı tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren en geç bir takvim yılı içerisinde, üyeliğe devam iradesi yönünde yazılı müracaat etmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer ve bu süre içerisinde kesilen aidatlar üyelik kapsamı dışında sayılır. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık mevzuatına tabi olurlar ve zorunlu üyelikleri devam eder." hükmündedir.
2024 yılı alan değişikliğine bağlı yer değişikliği duyurusuna istinaden alan değişikliği yapmak sureti ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlardan üyelik devamı talep edenlerin; herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına ekte sunulan "Üyelik Devam Dilekçesi" nin İl Müdürlükleriniz vasıtası ile bahse konu üyelerimize tebliğ edilmesi, ilgili kişilerce doldurulan dilekçelerin ivedilikle Genel Müdürlüğümüz adresine kargo/posta yolu ile veya aşağıda sunulan e-posta adresine/Whatsapp numarasına iletmeleri gerekmektedir.
Alan değişikliği yapmak sureti ile üyelik kapsamı dışına çıkan ve üyelik devamı yönünde talebi bulunmayanların ise, maaşından yapılan İLKSAN üye aidatı kesintilerinin durdurulması için İLKSAN Ana Statüsü' nün 17 nci maddesi (c) bendi hükümlerince ilgili birimlerce talimatlandırılması, iade talepleri ve bilgi için Genel Müdürlüğümüz ile iletişime geçmelerinin temini maksadı ile işbu yazımız ve eklerinin Merkez Teşkilatı ve İl Müdürlüklerinize iletilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
Sandık Üye İletişim Kanalları
1- Adres : İLKSAN Genel Müdürlüğü Demirkapı Sokak No:24
06340 Demirlibahçe / Mamak / Ankara