Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma kurulu olan ve Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eden ve tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şürası Yönergesi yayımlandı. 

MİLLİ EĞİTİM ŞÜRASI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Şürasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Şürasının teşkili ile çalışma esas ve usulle-rini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge 10/12/2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

ç) Başkanlık Divanı: Şüra Genel Kurulu Başkanlık Divanını,

d) Çalışma Grupları: Şura Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan ve belli konularda uzmanlaşmış çalışma gruplarını,

e) Genel Kurul: Tabii üyeler ve davetli üyelerden oluşan kurulu,

f) Genel Sekreterlik: Milli Eğitim Şürası Genel Sekreterliğini,

g) Gündem: Şürada ele alınacak konu başlıklarını,

ğ) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

h) Kurul Üyesi: Talim ve Terbiye Kurulu Üyesini,

ı) Şüra: Milli Eğitim Şürasını,

i) Şura Komisyonları: Gündem konularıyla ilgili raporlar hazırlanması, hazırlık çalış-malarının değerlendirilmesi, belirlenen tespit ve görüşlerin Şüra için hazır hale getirilmesi amacıyla oluşturulan komisyonları,

j) Üye: Tabii üyeler ve davetli üyeleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şüranın Teşkili ve İşleyişi

Şüra

MADDE 5-(1) Şüra; Bakanlığın bilimsel danışma kuruludur. Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder ve tavsiye kararları alır.

Şüranın teşkili

MADDE 6-(1) Bakan, Şüranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şüra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.

Şüra genel kurulu üyeleri

MADDE 7-Şüra genel kurulu, tabii üyelerle, katılmaları halinde aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlardan davet edilen üyelerden oluşur.

(1)Tabii üyeler;

Bakanlıktan; Bakan Yardımcıları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile Bakanlık mer-kez teşkilatı birim amirleri ve Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri.

(2)Davet edilecek üyeler;

a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri,

b)Başkanlıkça Bakan onayı alınan Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluş-ları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şüra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uz-manlar.

Milli eğitim şürası genel sekreterliği

MADDE 8-(1) Şüra çalışmalarını yürütmek üzere Kurul üyeleri arasından belirlenen bir Genel Sekreterin yönetiminde, Kurul İşleri Daire Başkanlığı ve Başkanlığın diğer hizmet birimlerinden görevlendirilen personelin katılımıyla Genel Sekreterlik birimi oluşturulur.

Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı görevlendirilmesi

MADDE 9-(1) Kurulca, Kurul üyeleri arasından bir Genel Sekreter belirlenir. Genel Sekreterin teklifi ile en az biri Kurul üyesi olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının görevleri

MADDE 10-(1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a)Şüra gündemini dikkate alarak Bakanlığın ilgili birimlerinden sağlanacak personel desteğiyle Şüra Genel Sekreterliğini Bakan onayı ile oluşturmak,

b)Şüranın herhangi bir aşamasına katılacak davetli üyeleri belirleyerek Bakan ona-yına sunmak,

c)Daha önce yapılan şüraların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Ku-rula bilgi vermek,

ç) Şüranın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

d)Şüranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

e)Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile şüra kararlarının ba-sılı ve/veya elektronik ortamda kitap haline getirilmesi, üyelere ve ilgili yerlere elektronik ortamda gönderilmesi, şüra kararlarının Tebliğler Dergisi'nde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,

f)Şüra kararlarını ilgili birimlere göndermek.

(2)Genel sekreter yardımcısının görevleri şunlardır:

a)Yazışmaları koordine etmek,

b)Davetlerin zamanında yapılmasını ve şüra gündemiyle ilgili dokümanların elektro-nik ortamda üyelere gönderilmesini sağlamak,

c)Açılış ve kapanış törenleri, diğer sosyal ve kültürel faaliyetler ile karşılama, ağırla-ma ve ulaşım hizmetlerini planlamak,

ç) Şüra konularıyla ilgili hazırlık çalışmalarını koordine ederek hazırlık raporlarını Ge-nel Sekretere sunmak,

d)Şüra konularıyla ilgili Şüra komisyonlarının çalışmalarını koordine ederek raporla-rını Genel Sekretere sunmak,

e)Çalışma gruplarını, üyelerin görüşleri doğrultusunda dengeli bir şekilde oluştur-mak,

f)Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurulda görüşülmek üzere elektronik ortamda veya çoğaltarak Başkanlık divanına sunmak,

Yüksek lisans ve doktor öğretmenlerin avantajları ÖMK ile birlikte kaldırılıyor Yüksek lisans ve doktor öğretmenlerin avantajları ÖMK ile birlikte kaldırılıyor

g)Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Şüranın toplanması

MADDE 11-(1) Şüranın, Bakanın daveti üzerine toplanması esastır.

Şüra gündemi

MADDE 12-(1) Şüranın gündemi doğrudan Bakan tarafından tespit edilir ya da Kurul tarafından belirlenerek Bakana sunulur. Gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin de görüşleri alınabilir.

Şüra ön hazırlıkları

MADDE 13-(1) Şüra Genel Sekreterliğince gündem konularıyla ilgili olarak,

a)Bakan tarafından uygun görülecek merkezlerde, illerde, bölgelerde ve/veya yurt dışı merkezlerinde Şüra hazırlık çalışmaları yapılarak hazırlık raporları düzenlenir.

b)Gerektiğinde Bakanlık, şahıslar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının da görüş-leri alınarak hazırlık çalışmalarının boyutları genişletilebilir.

c)Gündem konularıyla ilgili raporlar hazırlanması, hazırlık çalışmalarının değerlendi-rilmesi, belirlenen tespit ve görüşlerin Şüra için hazır hale getirilmesi amacıyla şüra komis-yonları oluşturularak Şüra komisyonu raporları düzenlenir.

(2) Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.

Dokümanların gönderilmesi

MADDE 14-(1) Şüra gündemiyle ilgili Şüra komisyonu raporları toplantıdan en az 10 gün önce üyelere elektronik ortamda gönderilir.

Şüranın çalışma usul ve esasları

MADDE 15-(1) Şüra çalışmalarında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a)Genel Kurul; ilk oturumunda Başkanlık Divanında görev yapacak, en az biri Bakan-lık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer.

b)Gündem konularının her biri için üyelerin ilgileri doğrultusunda çalışma grupları oluşturulur.

c)Üye dağılımında denge sağlanması da dikkate alınarak ilgilileri bilgilendirmek kaydıyla çalışma grupları arasında Genel Sekreterlikçe üye değişikliği yapılabilir.
ç) Hazırlanan raporlar çalışma grubu başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şüra Genel Kuruluna sunulur. Şüra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.

d)Şüra gündeminde olmayan ve raporlarda belirtilmeyen konular Genel Kurulda gö-rüşülmez.

Çalışma grupları

MADDE 16-(1) Çalışma grupları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

a)Her çalışma grubu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer. Şüra gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar.

b)Çalışma grupları çalışmalarını gerekirse alt gruplar da kurarak hazırlanan plan dahilinde yürütür.

c)Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.

ç)Her çalışma grubu, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar; çalışma grubu başkanı, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır.

d)Çalışma grubu başkanları, raporlarını Genel Sekreterlik tarafından belirlenen za-manda Şüra Genel Sekreterliğine teslim ederler.

e)Divan Başkanlığının sunumuyla Genel Kurulda görüşülen çalışma grubu raporları, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilave veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapı-labilmesi için çalışma grubu başkanlarına verilir.

(2) Çalışma grubu başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, imzalanarak toplantı tutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.

Şüra kararlarının kabulü

MADDE 17-(1) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık oylama usulüyle yapılır. Oyların eşitliği halinde Şüra Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilir.

Şüra kararlarının yayımlanması
MADDE 18-(1) Şüra Genel Kurulunda alınan kararlar Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

Şüra kararlarının uygulanması

MADDE 19-(1) Şüra kararları tavsiye niteliğindedir. Genel Sekreterlik, Şüra karar-larını ilgili taraflara gönderir.

Şüranın sekretarya işleri

MADDE 20-(1) Şüranın sekretarya işleri Başkanlıkça yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21-(1) Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22-(1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.