Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi için öğretmenlerden geri bildirim topluyor. Bu amaçla iki ayrı form hazırlanarak öğretmenlere sunuldu. Tüm öğretmenler için ortak olan EK-1 Formu ve branş öğretmenlerine özel EK-2 Formu, mesleki çalışmaların yapıldığı okullarda doldurulacak.

EK-1 Formu: Tüm Öğretmenler İçin Ortak Değerlendirme

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nin değerlendirilmesi için hazırlanan EK-1 Formu, tüm öğretmenler tarafından doldurulacak. Bu form, öğretmenlerin metin üzerindeki görüş ve önerilerini toplamak amacıyla tasarlandı. Değerlendirmeler, zümre başkanlarının koordinasyonu ile yürütülecek ve sonuçlar 26 Haziran 2024 mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işlenecek.

EK-2 Formu: Branş Öğretmenleri İçin Özel Değerlendirme

Öğretim programı değişen alanlar için hazırlanan EK-2 Formu, sadece ilgili branş öğretmenleri tarafından doldurulacak. Bu formda, öğretim programındaki değişikliklerin detaylı değerlendirmesi yapılacak. Branş öğretmenleri, kendi alanlarındaki değişiklikleri değerlendirip görüşlerini bildirecekler. Değerlendirmeler, zümre başkanlarının koordinasyonu ile yürütülecek ve 28 Haziran 2024 mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işlenecek.

Geri Bildirimin Önemi

MEB, bu değerlendirme formları aracılığıyla öğretmenlerin görüş ve önerilerini alarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Öğretmenlerin saha deneyimlerini ve uzmanlıklarını yansıtan geri bildirimler, modelin uygulama sürecinde önemli bir rol oynayacak. Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretim programlarını daha işlevsel hale getirmek için yapılan bu değerlendirmeler, gelecekteki eğitim politikalarına da yön verecek.

Sonuçların Paylaşımı

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılacak. Öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin güçlendirilmesi ve eğitimde daha iyi sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, öğretmenlerin katılımı ve geri bildirimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarısı için büyük önem taşıyor. Bu değerlendirme sürecine katkıda bulunacak tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Eğitimde ortak akıl ve işbirliği ile daha ileriye gitmek mümkün olacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU EK-2

• Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretimprogramı değişen her bir alanın değerlendirilmesi içintasarlanmıştır.

• Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretimprogramı değişen her bir alan için o alanın zümreöğretmenleri tarafından doldurulacaktır.

• Formda yer alan değerlendirmeler, 28 Haziran 2024 tarihimesai bitimine kadar zümre başkanının koordinesindeveri.meb.gov.tr adresine işlenecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU

Zümre Adı

İlkokul Fen Bilimleri Zümresi

Zümrede Yer Alan Öğretmen

Bilgileri (T.C. Kimlik Numarası,

Adı, Soyadı, Branşı)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının

Felsefesi

Öğretim programının felsefesinde önemli gördüğünüz hususlar nelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

• Program, öğrenmeyi alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileriyle entegre bir şekilde ele alarak destekliyor.

• Problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği, yaratıcılık gibi beceriler programın merkezinde yer alıyor.

• Program, bilim tarihinden örneklerle bilimin evrenselliğini ve Türk-İslam bilim insanlarının katkılarına vurgu yaparak bilim kültürünü besliyor. Ayrıca, etik ve ahlaki değerlere de önem veriyor.

• Program, doğal kaynakların verimli kullanımı, çevre sorunlarına duyarlılık ve çözüm odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

• Fen bilimleri, mühendislik, teknoloji ve matematiği entegre ederek öğrencilerin bilgiyi farklı perspektiflerden anlamalarını teşvik ediyor.

2

Ünite/Tema/Öğrenme

Alanı

Ünite/Tema/Öğrenme alanlarının sıralamasının uygunluğunudeğerlendiriniz. Bir önceki programa göre temel farklılıkları özet hâlinde belirtiniz.

Programın ünite sıralaması, öğrencilerin konuları kademeli olarak anlamalarını ve bilgi birikimlerini inşa etmelerini hedefliyor. Örneğin, 3. sınıfta "Bilimsel Keşif Yolculuğu" ile başlayan program, 4. sınıfta "Bilime Yolculuk" ile devam ederek bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Temel Farklılıklar:

Yeni programda ünitelerin sıralaması ve konuların işlenişinde daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş. Önceki programda daha çok konu odaklı bir yapı varken yeni programda konular, uygulamalarla ve diğer alanlarla daha sıkı bir şekilde entegre edilmiş.

3

İçerik Çerçevesi

Önceki programdan farklı olarak eklenen/kaldırılan içerikler nelerdir?

Lütfen başlıklar hâlinde belirtiniz

Eklenen İçerikler:

• Program, 21. yüzyıl becerilerine, sosyal-duygusal öğrenme becerilerine, değerlere ve okuryazarlık becerilerine daha fazla vurgu yapıyor.

• Sürdürülebilir yaşam, küresel iklim değişikliği ve uzay araştırmaları gibi güncel konular programa dahil edilmiş.

• Bilim insanlarının biyografilerine yer verilerek bilim tarihini daha ön plana çıkarmayı hedefliyor.

• Daha fazla deney ve uygulama etkinliklerine yer vererek öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı benimsiyor.

• Öğretmenlere, öğrenme ortamlarını planlarken ve uygulamaları gerçekleştirirken daha geniş bir yelpazede pedagojik seçenekler sunuyor.

Kaldırılan İçerikler:

Önceki programda yer alan bazı konuların ayrıntılarına yeni programda girilmemiş, daha genel bir çerçevede ele alınmış.

4

Öğrenme Kanıtları (Ölçme  veDeğerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme alanında önceki program ile Maarif Modeli arasındaki farklılıklar nelerdir? Öğretim programınızdan bir öğrenme çıktısı seçerek ölçme ve değerlendirmenin nasıl uygulandığını tartışarak ortaya çıkan görüşleri lütfen özetleyiniz.

Süreç Odaklı Değerlendirme: Program, bilgiyi değerlendirmek yerine, öğrencilerin bilgiyi kullanma, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini ölçmeyi hedefleyen bir süreç odaklı değerlendirme yaklaşımını benimsiyor.

Çeşitli Ölçme Araçları: Programda; performansa dayalı ölçme araçları, akran ve öz değerlendirme, oyunlaştırma gibi çeşitli yöntemlerin kullanımı teşvik ediliyor.

Teknoloji Kullanımı: Program, dijital araçları ve teknolojileri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına entegre etmeyi öneriyor.

Örnek Öğrenme Çıktısı: FB.3.2.3. Canlıların yaşam döngülerini açıklamada tümevarımsal akıl yürütebilme

Bu öğrenme çıktısını değerlendirmek için, öğretmenin aşağıdaki adımları izleyebileceği varsayılıyor:

1. Değerlendirme Aşamaları:

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Tazminatlarına Yeni Zam

• Ön Değerlendirme: Dersin başında, öğrencilerin canlılar ve yaşam döngüleri ile ilgili ön bilgilerini ve varsa kavram yanılgılarını belirlemek için açık uçlu sorular sorabilir, resimli eşleştirme kartları kullanabilir ya da basit bir kavram haritası yaptırabilir.

• Biçimlendirici Değerlendirme: Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin yaşam döngüsü ile ilgili gözlemlerini ve çıkarımlarını değerlendirmek için;

• Çalışma Kâğıtları: Canlıların yaşam döngüsünü gösteren resimleri incelemeleri, adım adım açıklamalar yazmaları veya boşluk doldurma çalışmaları gibi aktiviteler verilebilir.

• Gözlem Formu: Öğrencilerin bir bitkiyi belirli süre içerisinde gözlemlemeleri ve değişimlerini formda kaydetmeleri sağlanabilir.

• Son Değerlendirme: Ünite sonunda, öğrencilerin tümevarımsal akıl yürütme becerilerini ve yaşam döngüsü hakkındaki anlayışlarını değerlendirmek için performans görevleri ve öğrenci ürün dosyası kullanılabilir.

2. Değerlendirme Araçları ve Yöntemleri:

• Performans Görevi: Öğrencilere;

• "Bir bitkinin yaşam döngüsünü gösteren bir resim çiziniz. Resminize adım adım açıklamalar ekleyiniz."

• "Bir hayvanın yaşam döngüsünü canlandıran bir oyun tasarlayın. Oyununuzun kurallarını ve nasıl oynanacağını açıklayın."

• "Bir canlının yaşam döngüsü hakkında bilgi veren kısa bir hikâye yazın. Hikâyenize görseller de ekleyin." gibi görevler verilebilir.

• Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmen, performans görevlerini değerlendirmek için her bir ölçüt için belirli puanlar verebileceği bir analitik dereceli puanlama anahtarı hazırlayabilir. Bu anahtar, öğrenci performansını daha objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağlayacaktır.

• Akran Değerlendirme: Öğrenciler, grup çalışmaları sırasında birbirlerinin performanslarını değerlendirerek geri bildirim sağlayabilirler.

• Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin çalışmaları, gözlem sonuçları ve performans görevlerine ait ürünler dosyalanarak süreç boyunca gelişimini takip etmek amaçlı kullanılabilir.

3. Yeni Programın Önceki Programa Göre Avantajları:

• Çok Yönlü Değerlendirme: Yeni programda, öğrencilerin sadece bilgileri değil, aynı zamanda becerileri de değerlendiriliyor.

• Öğrenci Merkezli Değerlendirme: Programda, öğrencilerin değerlendirme sürecinde aktif olarak katılmaları ve öz değerlendirme yapmaları teşvik ediliyor.

• Geleneksel Ölçme Yöntemlerinden Kaderme: Programda, öğrencilerin bilgiyi kullanma ve problem çözme becerilerini ölçen performansa dayalı ölçme yöntemleri öne çıkartılıyor.

• Teknoloji Kullanımı: Programda, dijital araçları ve teknolojileri değerlendirme süreçlerine entegre etmek önerebiliyor.

Sonuç olarak, Maarif Modeli Fen Bilimleri Öğretim Programı'nın ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrenci merkezli ve süreç odaklı bir yapıya sahip. Program, öğrencilerin bilgiyi kullanma ve problem çözme becerilerini daha etkili bir şekilde ölçmeyi hedefliyor. Programın uygulanması sırasında, öğretmenlerin farklılaştırma uygulamaları ve çeşitli değerlendirme araçlarını kullanmaları önemli.

5

Öğretme-Öğrenme

Yaşantıları

Öğretim programınızdan bir ünite/tema/öğrenme alanı seçerek program bileşenlerinin (erdem-değer-eylem modeli, okuryazarlık becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri) nasıl işlendiğine dair görüşlerinizi kısaca ifade ediniz.

Seçilen Ünite/Tema/Öğrenme Alanı: 3. Sınıf - Canlılar Dünyasına Yolculuk

Erdem-Değer-Eylem Modeli: Bu ünitede; merak, çalışkanlık, sağlıklı yaşam ve saygı değerlerine vurgu yapılıyor. Öğrenciler, canlıları sınıflara ayırarak (çalışkanlık), duyu organlarını kullanarak çevreyi algılayarak (sağlıklı yaşam) ve canlıların yaşam döngülerini anlamak için (merak) araştırma yapıyorlar. Ayrıca, diğer canlılara saygı duymayı ve doğayı korumayı öğrenmeleri bekleniyor (saygı).

Okuryazarlık Becerileri: Bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, sanat okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık becerileri, öğrencilerin bu ünitede bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama ve yorumlama, bilgiyi görselleştirme ve yaratıcı bir şekilde ifade etme gibi süreçlerde aktif olarak kullanılıyor.

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: Öğrencilerin, iş birliği, iletişim, sorumlu karar verme gibi sosyal-duygusal öğrenme becerilerini aktif olarak kullanmaları, arkadaşları ile iş birliği yapmaları, fikirlerini paylaşmaları, kendi kararlarını vermeleri, sorumluluk almaları ve diğer canlılara karşı duyarlı olmaları bekleniyor.

6

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

Programda zenginleştirme ve destekleme olmak üzere iki farklılaştırma türüne yer veriliyor:

• Zenginleştirme: Öğrencilere, öğrenme çıktılarını daha derinlemesine anlamaları için daha zorlu etkinlikler, projeler veya araştırmalar verilebilir.

• Destekleme: Öğrencilere; konu anlatımını kolaylaştırmak, kavramları somutlaştırmak veya öğrenme süreçlerini daha anlaşılır hale getirmek için farklı materyaller, yöntemler veya teknikler kullanılabilir.

Dersin İşlenişinde Zenginleştirme ve/veya Destekleme Gerektirecek Durumlar:

Öğrenme hızları: Bazı öğrenciler konuları daha hızlı öğrenirken diğerleri daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Bu durumda; zenginleştirme için öğrencilere daha zorlu etkinlikler veya projeler verilebilir. Destekleme için ise konu anlatımı basitleştirilebilir, görsel materyaller kullanılabilir veya öğrenme süreci adım adım açıklanabilir.

Öğrenme stilleri: Öğrenciler bilgiyi farklı şekilde öğrenirler. Bazı öğrenciler görsel, bazıları işitsel, bazıları ise kinestetik öğrenme stillerine sahip olabilir. Bu durumda; öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap eden yöntemler, materyaller ve etkinlikler kullanılmalıdır. Örneğin; görsel öğrenen öğrenciler için daha fazla görsel materyal, işitsel öğrenen öğrenciler için ses kayıtları ve videolar, kinestetik öğrenen öğrenciler için uygulamalı etkinlikler ve rol oynama gibi yöntemler kullanılabilir.

Engeller: Bazı öğrencilerin öğrenme engelleri olabilir. Öğretmenler, bu öğrencilere destekleyici yöntemler kullanabilir, konuyu daha basit bir şekilde anlatabilir veya görsel ve işitsel materyaller kullanabilirler.

7

Öğretim Programının

Uygulanmasına İlişkin

Açıklamalar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı’nın daha sağlıklıuygulanabilmesi için önerilerinizi lütfen yazınız.

Uygulamada Esneklik: Programda, öğretmenlerin öğrenci özelliklerine göre esneklik göstermelerine olanak tanıyan bir yapı oluşturulmalıdır.

Öğretmen Eğitimi: Yeni programa yönelik öğretmenlerin eğitim programlarına katılmaları, farklılaştırma uygulamalarına yönelik bilgileri artırmaları sağlanmalıdır.

Materyal Desteği: Programı destekleyecek çeşitli dijital içerikler, öğrenci çalışma kitapları, görsel materyaller ve öğretmen rehber kitaplarının hazırlanması sağlanmalıdır.

Uygulama Değerlendirmesi: Programın uygulanması sürecinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin geri bildirimlerinin toplanması ve bu geri bildirimlere göre programın sürekli olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesi sağlanmalıdır.

Toplumsal Destek: Programın toplumda daha yaygın bir şekilde benimsenmesi için ailelerin ve toplumun da program hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Değerlendirme Süreçlerinin Geliştirilmesi: Programın değerlendirme süreçleri, öğrencilerin bilgiyi kullanma, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini daha etkili bir şekilde ölçmeyi hedefleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir.

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ