Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi ve Ücretleri! KPSS ÖABT Sınav Görevi İşlemleri Başladı

Öğretmenlere 13.414 TL eğitime hazırlık ödeneği içeren 72 maddelik eğitim işkolu toplu sözleşme talepleri görüşülmeye başladı. Eğitim çalışanlarını masada temsil eden Eğitim Bir Sen (EBS), eğitim çalışanları için 72 maddelik talep listesi hazırlamıştı. Hazırlık ödeneğinden DYK'lara kadarçeşitli taleplerin yer aldığı maddeler 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında sendika ile kamu işveren heyeti yetkilileri arasında tek tek görüşülüyor. 

Eğitim Bir Sen tarafından hükumetten talep edilen 72 maddelik liste şöyle:

 • -6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2024-2025 yılları için de devam etmelidir.
 • - Öğretim yılına hazırlık ödeneği, (brüt asgari ücret tutarının altında olmamak üzere) 26.313 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında (13.414,26 TL) ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmelidir.
 • -Geliştirme ödeneği ödenmesine 7. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2025 yılı sonuna) kadar devam edilmelidir.
 • -İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, şube müdürü, şef, sayman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, VHKİ, bilgisayar işletmeni, eğitim müfettişi, memur, mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 100 puan (4.843,06 TL) artış yapılmalıdır.
 • -Şube müdürü kadrolarında bulunanların, il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü olarak görev yapmakta iken araştırmacı ve uzman olarak atananların, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 50 puan (2.421,53 TL) artış yapılmalıdır.
 • -Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan (2.421,53 TL) artış yapılmalıdır.
 • -VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük hakları eşitlenmelidir.
 • -Aşçı kadrolarında bulunanlar tekniker kadrosu için öngörülmüş mali haklardan yararlandırılmalıdır.
 • -Deprem tazminatı (Adana, Diyarbakır ve Elazığ illerinin Cumhurbaşkanı kararında sayılmayan diğer ilçeleri ile Sivas ilinin Gürün ilçesini de kapsayacak şekilde) memuriyet taban aylığı tutarında (7.979,28 TL) 31.12.2025 tarihine kadar ödenmeye devam edilmelidir.
 • -Şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personel ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele koruyucu giyim malzemesi verilmelidir.
 • -Millî Eğitim Bakanlığı’nın il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü kadroları ile üniversitelerin fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri ve şube müdürü kadrolarına atananlara 120 puan (5.811,67 TL) tutarında eğitim hizmetleri tazminatı adı altında ödeme yapılmalıdır.
 • -Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranları 50 puan (2.421,53 TL) artırılmalıdır.
 • -Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 (484,30 TL) ila yüzde 90 (4.358,75 TL) arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmelidir.
 • -Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı 140’dan (brüt 71,37 TL) 230’a (brüt 117,25 TL) yükseltilmelidir.
 • -Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevleri isteklerine bırakılmalıdır.
 • -Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmelidir.
 • -Ek ders ücretleri, fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında artırımlı ödenmelidir.
 • -Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükü haftada 15 saat olarak uygulanmalıdır.
 • -Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılmalıdır (müdürler için haftada en az 30 saat, müdür başyardımcıları için haftada en az 28 saat, müdür yardımcıları için haftada en az 25 saat, okul türüne göre ilave ek ders ücreti ödenmelidir).
 • -DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretleri yüzde 100 artırımlı ödenmelidir.
 • -Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri ve bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmelere, danışman öğretmen ya da sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir (Mevcut durumda haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücreti 3 saate çıkarılmalıdır).
 • -Destekleme ve yetiştirme kurslarında, 250 ve katları öğrenci sayısı esas alınarak birden fazla yönetici görev alabilmeli; hafta içi mesai saatlerinden sonra görev alanlara haftada 3 saat (214,11 TL), hafta sonları görev alanlara haftada 6 saat (428,22 TL) ek ders ücreti ödenmelidir.  
 • -Eğitimi kurumu yöneticileri muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanunu’nda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmalıdır.
 • -DYK kurslarında görev yapan memur ve hizmetlilere ödenmekte olan dört kat artırımlı fazla çalışma ücreti on kat (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) artırımlı olarak ödenmeli; DYK haricindeki hafta sonu kurslarında ve İYEP kurslarında görevli memur ve hizmetlilere mesai saati harici ve hafta sonu çalışmaları karşılığı on kat (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) artırımlı fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
 • -İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
 • -Öğretmenler ile öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken fiilen öğretmenlik yapmayanlar ve şube müdürlüğü veya dengi ya da daha üst kadrolara atananlara 5 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmaları hâlinde uzman öğretmen, 10 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmaları hâlinde başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmelidir.
 • -Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmalıdır.
 • -Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında nöbet görevi verilen müdür yardımcıları ile öğretmenlere, her nöbet görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hâllerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretleri ödenmelidir.
 • -Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenlere, haftada 18 saat yerine bu geçici görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • 180 gün sonra öğretmen ve kızının cenazesine ulaştı
 • 180 gün sonra öğretmen ve kızının cenazesine ulaştı
 • -24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, her nöbet görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personel, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden faydalandırılmalıdır.
 • -Taşıma merkezi eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenler taşıma hizmetinden faydalandırılmalıdır.
 • -Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı ödenecek ek ders saati sayısındaki yüzde 5 sınırı yüzde 10’a çıkarılmalıdır.
 • -Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen haricindeki personelin çocukları için de parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanı tanınmalı; öğretmen çocuklarının parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanması için aranan gelir sınırı artırılmalıdır.
 • -İdari izinli sayılan günlerde öğretmenler, o güne ait ders veya ders niteliğindeki görevlerinin tümünün yapılmış sayılmalıdır.
 • -Zorunlu hizmet yükümlüsü olmamalarına rağmen zorunlu hizmet alanlarına atananların hizmet süreleri iki yıla bir kademe ilerlemesi kapsamında değerlendirilmelidir.
 • -Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru veya soru kitapçığı hazırlayan veya değerlendirme görevini yürüten yönetici ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere muvakkat vazife harcırahı ödenmelidir.
 • -Hafta sonları veya hafta içi mesai saatleri sonrasında eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin katılımının zorunlu kılındığı kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmaları, tören, toplantı, kurs ve seminerlere katılanlara her görev günü için 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Nöbet görevini yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın dersi boş geçen sınıflarda ders okutan öğretmenlerin okuttukları bu dersler aylık ve ek ders görevlerinin hesabında değerlendirilmelidir.
 • -Eğitim kurumu yöneticileri ve eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapan öğretmenler ile eğitim kurumlarında görev yapan diğer personel, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde personele verilecek öğle yemeği hizmetinden faydalandırılmalıdır.
 • -Kadrolu usta öğreticilere, fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.
 • -Yurt dışında geçici görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılmalıdır.
 • -BİLSEM’lerde hafta sonu gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri için ek ders ücretleri artırımlı ödenmelidir.
 • -Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 100 puan (4.843,06 TL) artış yapılmalıdır.
 • -Üniversite idari personeli, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılmalıdır.
 • -Üniversite idari personeline en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının yüzde 50’si oranında (2.421,53 TL) yükseköğretim tazminatı ödenmelidir.
 • -Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamları yüzde 40 artırımlı uygulanmalıdır.
 • Ünvanı                        (mevcut) Ek Ders Ücret Göstergesi               % 40 Artış
 • Profesör                                              300      (152,93 TL)                 (214,10 TL)   
 • Doçent                                                250      (127,45 TL)                (178,43 TL)
 • Doktor Öğretim Üyesi                       200      (101,96 TL)                (142,74 TL)
 • Öğretim Görevlisi                               160      (81,56 TL)                  (114,18 TL)
 • -Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için aranan asgarî akademik teşvik puanı şartı (30 puan) uygulanmamalıdır.
 • -Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara geliştirme ödeneği tam olarak ödenmelidir.
 • -Doçent ünvanı alanlar, doçent kadrolarının sahip oldukları özlük haklarından faydalandırılmalıdır.
 • -Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmelidir.
 • -Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
 • - Doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atamalarda atama süresi sınırı kaldırılarak, bu kadrolar daimi kadroya dönüştürülmelidir.
 • -2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlileri 33/a kadrolarına atanmalıdır.
 • -Araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır.
 • -Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatları (6.780,28 TL) YÖK’te görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları (10.450,81 TL) üzerinden ödenmelidir.
 • -Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2023 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 54,00 TL) fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
 • -Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin aylık ve ücretleri döner sermaye yerine üniversite bütçesinden ödenmelidir.
 • -Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezi olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.
 • -Üniversite görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları YÖK veya ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde merkezî olarak gerçekleştirilmelidir.
 • -Kurum dışından hizmet sözleşmesine dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli öğretim görevlilerine, 657 sayılı Kanun’un geçici 48. maddesi kapsamında ilgili memur kadrolarına atanmak için başvuruda bulunabilme hakkı tanınmalıdır.
 • -2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilen öğretim elemanlarına fiilen görev yaptıkları yer için öngörülen geliştirme ödeneği ödenmeli; kadrosunun bulunduğu birimin geliştirme ödeneği ile görevlendirildiği birimin geliştirme ödeneğinin daha yüksek olanından yararlandırılmalıdır.
 • -Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan bayram ve tatil sayılan günlerde görev yapanlara, resmî ve dinî bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutar kadar (172,80 TL) fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
 • -Öğretim elemanları hakkında mesai saati uygulamasına son verilmelidir.
 • -Araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanun’un 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmelidir.
 • -Akademisyenlerin maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 5 saat, öğretim görevlileri için 6 saat olarak uygulanmalıdır.
 • -Üniversitelerde Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan personele ayni giyim yardımı yapılmalıdır.
 • -Öğretim elemanlarının hakemli dergilerde gerçekleştirdikleri makale hakemlikleri akademik teşvik puanının hesabında değerlendirilmelidir.,