Hazine ve Maliye Bakanlığından memurların 14 günlük maaş zam farkı ile ilgili ilgili duyuru. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Eğitim İş 136.000 üye sayısını geçti Kadem Özbay’dan teşekkür açıklaması Eğitim İş 136.000 üye sayısını geçti Kadem Özbay’dan teşekkür açıklaması

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

DAĞITIM YERLERİNE

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: (2023/8)

Bilindiği üzere, 15/07/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 inci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 40 ıncı maddede özetle; aylıklarını çeşitli mevzuat hükümlerine göre alan kamu personeline 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; söz konusu ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, ilave ödeme için Sistemde Tazminat Kod Bilgileri Referans Tablosunda "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodu eklenmiş ve söz konusu tazminat kodu merkezden tüm personel için sisteme geçici olarak yüklenmiştir. Buna göre, 14 Günlük Fark Maaş/Ücret Hesaplama Ekranında bulunan HESAPLA butonunun arkasında ONAYLA butonu da otomatik olarak çalışmakta olup mutemetlerce HESAPLA butonuna basıldığında, merkezden geçici olarak yüklenen "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" kodlu ilave ödemeye mutemetlerce nihai hali verilmiş olacak ve ilave ödemenin kişi bazında Sisteme yüklenmesi sağlanmış olacaktır.

Ancak, ilave ödemenin emeklilik, istifa, ücretsiz izne ayrılma vb. nedenlerle hiç ödenmemesi veya kıst olarak ödenmesi gerektiği durumlarda 14 günlük fark maaş/ücret bilgi girişi ekranından ilgili kişinin bilgileri ekrana getirilerek Diğer Tazminat ekranından "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodunun silinmesi ve ilgili kişinin kayıtlı olduğu harcama biriminin 14 günlük fark maaşının/ücretinin yeniden hesaplatılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilave ödeme sadece Temmuz/2023 maaş döneminde 14 günlük farklarla birlikte ödeneceğinden ve 14 Günlük Fark Maaş/Ücret menüsünde kıst hesaplama yapılamayacağından, kıst ödenmesi gerektiği durumlarda manuel olarak hesaplanması ve ÖEB'nin MYS üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama ve ilave ödeme işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

  1. MEMURLAR

1.1. 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

14 günlük fark maaş ile ilave ödemenin hesaplama işlemi; 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri Ekranından aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, 01.07.2023 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2023 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.06.2023 - 14.07.2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb.) "Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılması işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA" Ekranında, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak sırasıyla SORGULA ve AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için ise; KBS-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklanacak ve daha sonra da AKTAR butonuna tıklanmak suretiyle ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.

14 Günlük fark maaşlar ile ilave ödeme, 14 Günlük Fark Maaş işlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri > 14 Günlük Maaş Hesaplama butonu ile hesaplatılacaktır.

1.2. Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşlarının yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS-14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar" formundan yapılacaktır.

1.3. Birleştirilmiş Harcama Birimlerinde (Örnek; okullar) 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması

Birleştirilmiş harcama birimlerinde, 14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporlar > 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne "Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi" eklenmiştir.

Ayrıca, birleştirilmiş harcama birimlerinde; ilgili harcama birimi için kurumsal hesaplama yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle personele münferit olarak maaş hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinde; 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından hesaplama işlemi yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden manuel oluşturularak, muhasebe birimine gönderilecektir.

Emri belgesi MYS üzerinden manuel olarak oluşturularak muhasebe birimine gönderilecektir. 1.4. Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formu'nda "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarıyla girilen personelin, özelleştirme nedeniyle başka kamu kurumlarından gelen ve sistemde "27-Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarıyla girilen 14 günlük fark maaşları hesaplanmamaktadır. Ancak, bu kodlar yanlış girilmiş veya personelin emsal çalışanlarının maaşıyla karşılaştırılarak fark tazminatı ödenmesi gerekiyorsa (4046 sayılı Kanunun 22. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen ödemeler dikkate alınmalıdır), 14 günlük fark maaş bilgi giriş formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi tablosundan "27-Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarının silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir. 1.5. 14 günlük fark maaş BES kesintilerinin gönderilmesi 5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlar için "BES Kesinti Listeleri" merkezden 18.07.2023 tarihinden itibaren her gün elektronik ortamda Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aktarılacaktır. Bu kapsamda; 1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS'ten nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında, 2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için (Özel Bütçeli idareler), muhasebe kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında, merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aktarılacaktır. Ayrıca, BES kesinti tutarlarının herhangi bir gecikmeye sebep vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş demesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarının emeklilik şirketlerinin hesabına aktarılması gerekmektedir. 2. KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 14 günlük fark maaş ile ilave ödeme, sistemde Ücret Bilgi Girişi > Ücret Hesaplama Ekranı'ndan hesaplama türü "14 Günlük Maaş Farkı" seçilerek birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır. 3. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B Sözleşmeli Personel Modülündeki 14 günlük fark ve ilave ödeme işlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi > Ücret Hesaplama Ekranı'ndan hesaplama türü "14 Günlük Katsayı Farkı" seçilerek 14 günlük fark ücret ile ilave ödeme birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır. Katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş dönemi için maaşı eski katsayı ve sözleşme ücreti üzerinden hesaplanan personele yapılacaktır. Bu nedenle, 15.06.2023 tarihinden sonra başlayan ve Temmuz/2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) kıst maaş alan personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmamaktadır. Ayrıca, 14 günlük fark hesaplaması yapmadan önce fark listelerinin kontrol edilmesi ve varsa naklen giden/naklen gelen personel için aşağıda belirtilen şekilde güncellemelerin yapılması gerekmektedir. 3.1- 4B Modülünde 14 günlük fark listelerinin kontrolü, güncelleme ve fark listesine personel ekleme/çıkarma ve banka bilgileri girişleri 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri > 14 Günlük Ücret İşlemleri > 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'ndan yapılacaktır. Sistem bu ekranda listelenen personel için hesaplama yapacaktır. 3.2- Başka bir kurumda 14 günlük fark ekranında ayrılma durum kodlarından birinde olan personeli fark listesine eklemek için, 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'nda "Nakil Al" işleminin yapılması ve yine aynı ekrandan banka bilgileri girilip durum kodu "51-Geçişli" olarak güncellenmesi gerekmektedir. 3.3- 14 günlük hesaplamaya dahil edilmeyecek personeli fark listesinden çıkarmak için ise 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'nda kişiyi görüntüledikten sonra durum değişikliği yaparak (yeni kurumunda fark yapılacak ise naklen giden) yaparak "kaydet" yapılacaktır. Tüm bu işlemler hesaplama işleminden önce ve 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'ndan yapılacaktır. Her ay ücret demeleri için kullanılmakta olan "Ücret Bilgi Giriş Ekranında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Gerekli hallerde ilave ödeme hesaplamasındaki personelin hesaplamadan çıkarılması için Referans Tanımlama Ekranları > İlave Ücret Kişi Bilgi Güncelleme Ekranından kişi sorgulama yaparak işlem Kodu isten ayrılma durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacak, hesaplamaya dahil edilmesi için ise işe başlama durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacaktır. Ücret bilgi girişi ekranında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4.- 14 günlük fark maaş hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili bankalara gönderilmesi konusunda, merkezden elektronik ortamda aktarım süreçleri henüz tamamlanmadığı için harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, CD, e-posta gibi yöntemlerle ilgili banka şubelerine iletilmesi gerekmektedir. 14 günlük fark maaş ödemesi ve ilave ödemelerin sorunsuz yapılabilmesi için harcama birimleri ile muhasebe birimlerinin gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdürü