Millî Eğitim Bakanlığı MEB, ek ders ücreti ödemeleri ile ilgili resmi yazı yayınladı. Bakanlık tarafından kurumlara gönderilen resmi yazıda ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan belirsizlik konu alındı ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik detaylara yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumlara gönderdiği resmi yazıda destekleme ve yetiştirme kurslarında DYK görev Verilen rehberlik öğretmenlerine yapılacak olan ek ders ücreti ödenmesine dair yaşanan belirsizlikleri gidermek amacıyla bir açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında , destekleme ve yetiştirme kurslarında rehberlik öğretmenlerine haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtildi. Yazıda bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176'ncı maddesi uyarınca ders görevi verilenlere ders saati başına belirlenen ücret üzerinden ek ders ücreti ödeneceği belirtildi.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan rehber öğretmenlere haftada 4 saate kadar görev verilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu görevler karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden %100 fazlasıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan TBMM’ye gelecek uzman öğretmenlik ve ÖMK açıklaması Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan TBMM’ye gelecek uzman öğretmenlik ve ÖMK açıklaması

Personel Genel Müdürlüğü

100-

Sayi : E-28892082-869-92017790

Konu : Ek Ders Ucreti

13.12.2023

DAĞITIM YERLERİNE

Destekleme ve yetistirme kurslarında görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine ödenecek ek ders icretlerine ilişkin

yaşanan tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıda belirtilen açıklamamın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindigi üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin kararın

"Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları" başlıklı 8'inci maddesinde; yönetici ve öğretmenlere, azami ek ders görevi ve ek

ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen egitim faaliyetlerinde haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri icin 150 gösterge rakamınınbu Kanuna göre belirlenen aylk katsayısı ile çarpılmasından oluşan miktar üzerinden ek ders creti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli ögretmen ve yöneticiler

ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim

Bakanlığı Orgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslar Yönergesi kapsammda görev alan yönetici ve

öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmistir.

Bakanlığımızın 27.02.2007 tanhh ve 2007/19 sayil Genelgesinin l'inci maddesinde ise; ".

.. 

Yapılan bu bu tanımlamadan

da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

"Açıklaması yer almaktadur.

Öte yandan Milli Eğitim bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 8'inci maddesinin, 22.11.2023

tarihli ve 90168051 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Yönergeyle değiştirilen besinci fıkrasında; "il/ilge merkez

Komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarda olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve

değerlendirme süreçlerinin takibi, ögrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme

işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber ögretmen/psikolojik damaman, oluşturulan sınıfların/grupların

10' gecmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik damaman, haftada 4 saate kadar görevlendirilir."

denilmektedir.

Bu cerçevede, anılan Yönergede yapılan degisikligen yürülüge girdiği 22.11.2023 tarihi itibanyla destekleme ve

yetiştirme kurslarında mesai saatleri dışında (asil görev yerleri bakımından belirlenmiş olan rutin çalışma saatleri dışında) ve hafta sonlarında görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine; haftada 4 saate kadar görev verilmesi ve filen yünüttükleri bu

görevier karşılığında haftada 4 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi, bu kapsamda yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin ise

gündüz ögretimi için öngörülen gösterge üzerinden %100 fazlastyla ödenecck şekilde belirienmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica cderim.

Yusuf TEKIN

Bakan