MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
: E-83203306-10.03-78071359
: 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı
Yıl Sonu İş ve İşlemleri
DAĞITIM YERLERİNE
a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi. ç) 09.02.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-70190747 sayılı yazı. d) 14.02.2023 tarih ve E-83203306-10.03-70334801 sayılı yazı.
e) 11.06.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-26352794 sayılı yazı.
f) 29.04.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-75302337 sayılı yazı. g) 05.05.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-75661254 sayılı yazı.
12.06.2023
Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olup sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi hususlara ilişkin yılsonu iş ve işlemlerine yönelik aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1- İlgi (a) Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36 ncı maddesinin beşinci
fıkrasında yer verilen: “(...) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez (...)” hükmü nedeniyle başarısız olan ve okula devam edemeyen 12 nci sınıf öğrencilerine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait dönem puanı bulunması kaydıyla ve okul yönetimine yazılı olarak başvurmaları hâlinde ikinci dönem puanı oluşturulmasına imkân sağlanması amacıyla not eksiği olan derslerden ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 16 Haziran 2023 tarihine kadar en az bir yazılı/uygulama sınavı yapılarak bir sınav puanı ve bir performans puanı verilmesi ve puanlarının e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi,
2- 12 nci sınıf öğrencilerinin devam muafiyeti ve öğrenim hakkını kullanmama yönündeki iş ve işlemlerinin ilgi (g) yazı doğrultusunda yürütülmesi,
3- 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, devam eden sorumluluklarının ilgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. (...)” hükmü dışında değerlendirilerek 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrencilerin tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınmaları,
4- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Atatürk Bulvarı No:98 Kızılay Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
Telefon No : 0 (312) 413 16 04
E-Posta: [email protected]
Kep Adresi : [email protected]
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys Bilgi için: Gülay GİRGİN Unvan : Şef İnternet Adresi: www.ogm.meb.gov.tr Faks:3124180739
  Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6413‐0e0f‐31f2‐b0f0‐0e34 kodu ile teyit edilebilir.

maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin... son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavlarının, ihtiyaç bulunması hâlinde eğitim kurumu müdürlüklerince 25 Haziran 2023 tarihine kadar planlanarak yapılması,
5- İlgi (e) yazının 18 inci maddesinde belirtildiği üzere; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarının bu kapsamda yapılması,
6- Okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,
7- Afetzede öğrencilerden mevcut kayıtlı oldukları okullarda sınavlara katılmayan, projesini teslim edemeyen öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayarak boş bırakılması,
8- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgi (c) Yönerge gereği yılsonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmaların 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilmesi,
9- İlgi (a) Yönetmeliğin “Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme” başlıklı 160 ıncı maddesinde yer verilen “(...) özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen (...)” hükmünün yine ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi kapsamında, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanmaması,
10- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde e-Okul/e-Mesem sistemine ders puanı girişi unutulan veya hatalı/eksik puan girişi yapılan öğrencilerin birinci dönem derslerine ait puanlarının ilgili okul yönetimlerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra e- Okul sistemi üzerinde “e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri/I. Dönem Ders Notları” ekranından, e-Mesem sisteminde ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden veri giriş yetkisi alınarak ivedilikle tamamlanması,
11-2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde mesleki eğitim için çeşitli sebeplerle işletmelere gidemeyen öğrencilerden, işletmelerde en az bir dönem meslekî eğitim görenlerin veya döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanların staj süresini tamamlamış sayılarak staj bitirme sınavına girmeleri, “İşletmelerde Mesleki Eğitim Dersinin” eğitiminin ilgili mevzuat hükümlerine göre yüz yüze eğitim kapsamında yapılması halinde ilgi (a) Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre beceri sınavı/staj bitirme sınavı da dâhil olmak üzere 16 Haziran 2023 tarihine kadar en az bir yazılı /uygulama sınavı yapılarak bir sınav puanı ve bir performans puanı verilmesi ve puanlarının e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi,
12- İlgi (a) Yönetmeliğin “Staj ve Esasları” başlıklı 126-133 üncü maddelerinde yer alan hükümlerine göre Anadolu teknik/Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği hâlde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanların stajlarını tamamlayarak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınmaları gerekmektedir.
13- İlgi (ç) ve (d) yazılarda afet bölgesinde öğrenim gören veya afet bölgesindeki illerden diğer illere nakli yapılan öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, ilgi (a) ve (b) Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirilmiştir. İlgi (b) Yönetmeliğin "Olağanüstü Durumlarda Eğitim ve Öğretime Ara Verme, Sınıf Geçme ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" başlıklı Ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda afet bölgesinde öğrenim gören veya afet bölgesindeki illerden diğer illere nakli yapılan ve eğitimlerini ortaöğretim kademesindeki özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında sürdüren öğrenciler, velisinin 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Atatürk Bulvarı No:98 Kızılay Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
Telefon No : 0 (312) 413 16 04
E-Posta: [email protected]
Kep Adresi : [email protected]
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys Bilgi için: Gülay GİRGİN Unvan : Şef İnternet Adresi: www.ogm.meb.gov.tr Faks:3124180739
  Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6413‐0e0f‐31f2‐b0f0‐0e34 kodu ile teyit edilebilir.

ÖMK ile Hangi Branştaki Öğretmenlere Ağır Ceza İçeren Yeni Düzenlemeler Geliyor ÖMK ile Hangi Branştaki Öğretmenlere Ağır Ceza İçeren Yeni Düzenlemeler Geliyor

kadar okul yönetimine yazılı talepte bulunması hâlinde sınıf tekrarı yapabilecektir. Bu kapsamda velisi tarafından sınıf tekrarı yapılması yönünde talepte bulunulan ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için kayıtlı oldukları okul idarelerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkını Kullanmama” ekranı üzerinden 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrenim hakkını kullanmama bilgisi e-Okul sistemine işlenecektir.
14- İlgi (g) yazıda yer alan hükümler doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıf öğrencilerinden; ders kesiminin yapılacağı tarih itibarıyla doğrudan sınıf geçerek mezun olabilecek durumda olan ve toplam devamsızlık süresini aşanların, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutulmaları ve dönem puanı oluşmayan ve ilgi Yönetmelik hükümleri gereği devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılmaları ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmeleri sağlanmıştır. Ancak özel eğitim meslek okulu, özel eğitim uygulama okulu (III. Kademe) ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencilerinden özürsüz 20 toplamda 70 günden fazla devamsızlık yapanlar, velisinin 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar okul yönetimine yazılı talepte bulunması hâlinde sınıf tekrarı yapabilecektir. Bu kapsamda velisi tarafından 12 nci sınıf seviyesinde sınıf tekrarı yapılması yönünde talepte bulunulan öğrenciler için kayıtlı oldukları okul idarelerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Sorumluluk-Tasdikname / Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkını Kullanmama” ekranı üzerinden 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrenim hakkını kullanmama bilgisi e-Okul sistemine işlenecektir.
Ayrıca; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle bölgedeki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri afet bölgesi olarak ilan edilmiştir.
Bu doğrultuda;
1- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı afet bölgesinde yılsonu iş ve işlemlerine yönelik ilgi (f) yazı ile bildirilen hususların herhangi bir mağduriyete yer vermeyecek şekilde ilgili valilikler tarafından yürütülmesi,
2- 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla velisi (anne/baba/vasi) yukarıda belirtilen afet bölgesindeki illerde ikamet eden ancak afet bölgesi dışındaki diğer il/ilçelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin tespiti için hazırlanan “e-Okul Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen Öğrenci Belirleme İşlemleri (Yılsonu)” ekranı üzerinden, e-Mesem sisteminde ise “e-Mesem Öğrenci İşlemleri Modülünden” ilgili öğrenci için “Depremden Etkilenen Öğrenci” seçeneği işaretlenerek kayıtlı oldukları ilgili okul yönetimince veri girişlerinin tamamlanarak bu öğrencilerin ilgi (f) yazı kapsamında değerlendirilmesi,
3- İlgi (f) yazının 6 ncı maddesi gereği 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12 nci sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra “e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Dağıtım:
Gereği:
B Planı
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne

Yusuf TEKİN

Bakan

Adres : Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Atatürk Bulvarı No:98 Kızılay Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
Telefon No : 0 (312) 413 16 04
E-Posta: [email protected]
Kep Adresi : [email protected]
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys Bilgi için: Gülay GİRGİN Unvan : Şef İnternet Adresi: www.ogm.meb.gov.tr Faks:3124180739
Bilgi: A Planı