Öğretmenlerin Ara Tatil Mesleki Çalışma (Seminer ) Programı Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacakları mesleki eğitim çalışma programını açıkladı. MEB seminerlerin çevrimiçi olacağını belirterek, bir haftalık programın detaylarını verdi.

Öğretmenlerin Ara Tatil Mesleki Çalışma (Seminer ) Programı Belli Oldu
02 Şubat 2021 - 19:55

 

İŞTE 08-12 ŞUBAT 2021  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
08-12 ŞUBAT 2021  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.   

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI: 

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.


3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ 

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.   

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama materyal kullanımı ve paylaşımı.


5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler. 
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi 13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
18. Robotik ve kodlama eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
08-12 Şubat 2021

Tarih
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri/ Sorumlular
Dersler/Yapılacak Faaliyetler

  
   08.02.2021
Pazartesi
09.30-10.00
Tüm
Öğretmenler
Prof. Dr. Adnan BOYACI
Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürü
Mesleki gelişim programları hakkında EBA’dan bilgilendirme.

10.10-
10.50
      Tüm
öğretmenler
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı
Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi.

    11.00-
13.30
      Tüm
öğretmenler
   
    Okul müdürlükleri
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi olarak planlanması. 

09.02.2021Salı
09.30-13.30
Tüm
Öğretmenler
   Okul müdürlükleri
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarının çevrim içi olarak yapılması.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Yöntemleri” konulu sunumun EBA’dan izlenmesi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Mesleğim Hayatım” portalının tanıtımı ve https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photos/2020/02/05/metgem_2020_8sinif_tanitimlari_5e3ad105d345c.pdf  adresinde yer alan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencilerine Tanıtım ve Yönlendirilmesi” sunumunun izlenmesi.
Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.2020 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan ve http://meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin incelenmesi.

 
 10.02.2021
Çarşamba
09.30-
13.30
Tüm
Öğretmenler
İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri
  
“Sanatsal Etkinlikler” (*)
Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri
okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim
müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda
planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik
düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş
zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.
Konser/Müzik Dinletileri
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Tasavvuf Müziği
Hafif Batı Müziği
Klasik Müzik
Enstrümantal Müzik
Ritim Grupları Performansı
Öğretmenlerden Oluşan Solo ve Koro Konserler
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)” Projesi kapsamında hazırlanan “Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Müzik” videolarının EBA’dan izlenmesi.
“Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi”
Erol SAYAN
Bestekâr-Öğretmen
   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

  11.02.2021
Perşembe
09.30-13.30
Tüm
Öğretmenler
İl/İlçe millî eğitim
müdürlükleri
Okul müdürlükleri
“Sosyal-Kültürel Etkinlikler”
Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri
okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim
müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda
planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik
düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş
zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.
  
Söyleşi, Dinleti Etkinliği
Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri
Emekli öğretmenlerle söyleşi
İllerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikâyelerinin paylaşımı ve sunular
İlin tarihsel sürecinde öne çıkan başarılı şahsiyetlerimizin başarı öyküleri 
    12.02.2021
    Cuma
09.00-
12.30
Tüm
Öğretmenler
Okul müdürlükleri
“Türkçenin Doğru Kullanımı ve
Beden Dili”
Zafer KİRAZ
 
   Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi
“Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri”
Doç. Dr. Nazife Burcu TAKIL
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Ney ve Makam Musikisi”
 
 Kudsi ERGÜNER
Ney Virtüözü
 
Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum