657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurlarımızın ödüllendirilmesine yönelik düzenlemeleri daha önceden(6111 sayılı torba kanundan önce)

 

Takdirname:

Madde 122 – Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile geçer.

 

Ödül:

Madde 123 – (Değişik: 29/11/1984 KHK - 243/24 md.)

Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhilkadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz. 

         

şeklindeydi. 6111 sayılı torba kanunla bu düzenlemeler kaldırılarak çok önemli değişikliklere gidilmiştir. Yeni düzenleme ise:

 

“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: 

MADDE 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli  ölçüde azaltılmasında,  kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”

​ 

şeklindedir. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergede aylıkla ödüllendirilecek personelde aranacak şartlar belirtilmişti fakat yeni düzenlemeyle bu madde kaldırılmıştır. İlgili madde;

Madde 7- Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak, 

b) Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dâhil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, 

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak, 

 

         6111 sayılı torba kanundan önce; öğretmen ve okul yöneticilerine aylıkla ödül verilirken sadece yukarıda sayılan madde 7 deki şartlar aranmakta, teşekkür ya da takdir belgesi alıp almadıklarına bakılmazken yeni düzenlemeyle üç defa başarı belgesi alan personele üstün başarı belgesi verileceği ve üstün başarı belgesi verilenlere uygun görülmesi halindeödül verileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemede sözü geçen ödül kavramının da aylıkla ödül olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sendika üye sayıları açıklandı Eğitim Sen EBS Eğitim İş tüm sendikalar Sendika üye sayıları açıklandı Eğitim Sen EBS Eğitim İş tüm sendikalar

 

 

                                                                                                        Feridun Fikret AKSU

                                                                                                  Lider Eğitimci Yazarlar Derneği                                                                                                 

​Hukukçu