MEB öğretmenlerden mal bildirimi istedi, yeni atanan öğretmenler de mal bildirimi vermek zorunda

Milli Eğitim Bakanlıı (MEB), tüm memurların zorunlu olduğu gibi öğretmenlerden de mal bildirimi istedi, yeni atanan öğretmenler de mal bildirimi vermek zorunda

MEB öğretmenlerden mal bildirimi istedi, yeni atanan öğretmenler de mal bildirimi vermek zorunda
01 Ocak 2020 - 18:04
-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Bilindiği üzere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ilgi (a) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine göre sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimleri yenilenmektedir.
Bildirimlerin konusu  Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. 
Bildirimin zamanı   Madde 6 – Mal Bildirimlerinin;  a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,  b) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, (1)  c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,   d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,  e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,   f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,   g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,  Verilmesi zorunludur.  (a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.  
Bildirimin yenilenmesi  Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. 
Bildirimlerin verileceği merciler   Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi  (…) (1) Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için Cumhurbaşkanlığı, (1)  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,   c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık,  d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,   e) Noterler için Adalet Bakanlığı,  f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,   g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,   h) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)  i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam veya merci,  j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,   k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,  l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,   m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,   n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,   o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,   p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği,   r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,  Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli  görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.
Konuyla ilgili olarak milli eğitim bakanlığının resmi yazısı


-----Sponsorlu Bağlantılar-----

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum