MEB Personel Genel Müdürlüğünün yazısı şöyle:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : E-16833931-903.99-21659893 03.03.2021
Konu : COVID-19 Kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 01.03.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
 b) 25.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
 c) Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarihli ve 16833931-20-E.11488412 sayılı Onayı.
Bilindiği üzere 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde 02.03.2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacakları bildirilmiştir.
Bu normalleşme sürecinde personelden;

MAHMUT ÖZER’E SİTEM EDEN MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YUSUF TEKİN’DEN UMUTLU MAHMUT ÖZER’E SİTEM EDEN MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YUSUF TEKİN’DEN UMUTLU
- Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, - Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar, - Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılacaktır. Bu kapsamda, idari izinli sayılanlar; - Bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. - Bu personel, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacaktır. - İlgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilecektir. - Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Diğer taraftan, 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (b) Genelge 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından ilgi (c) onay ile yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar" da yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Ömer İNAN
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım
-Merkez Teşkilatı Birimlerine
-81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)