MEB'den 1709 Şube Müdürlüğü İçin Yeniden Atama Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce atama yapılan ve mahkeme kararı ile iptal edilen 1709 şube müdürlüğü kadroları için yeniden atama duyurusu yayınladı.

MEB'den 1709 Şube Müdürlüğü İçin Yeniden Atama Duyurusu
16 Aralık 2020 - 00:30 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 - 01:09

İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA MAKAM ONAYI DOĞRULTUSUNDA GÖREVDE YÜKSELME YOLUYLA ATAMA DUYURUSU

MEB'den 1709 Şube Müdürlüğü Atama Duyurusu
Bilindiği üzere, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde boş olan 1.709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 31.10.2013 tarihli onayla başlatılan süreçte, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olanların bilgisayar ortamında yapılan değerlendirmede yerleştikleri yerlere atamaları 16.04.2014 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Bu sürece ilişkin Bakanlık Makamının 02.12.2020 tarihli onayı ile;
1- Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarına, gerek anılan Yönetmelik hükmü uyarınca 16.04.2014 tarihinde yapılan 1.709 şube müdürü  ataması, gerekse daha sonra açılan bireysel davalarda yargı organlarınca verilen kararlar gereğince bugüne kadar yapılmış olan atamalara yönelik olarak ayrıca herhangi bir işlem yapılmaması,
2- Bu süreçte gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak tercih hakkı verilen  adaylardan, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1.709'uncu sırada bulunan adayın sahip olduğu "76,3333" puanın taban puan olarak esas alınması,
3- Bu süreçte başarılı olmalarına rağmen şube müdürü kadrolarına herhangi bir nedenle atanamayıp, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması taban puan olarak esas alınan "76,3333" ve üzerinde olup hâlen Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan adaylara, dava açıp açmadıklarına veya dava açanların  açtıkları davayı kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, Bakanlıkça ilan edilecek şube müdürlüğü kadrolarına tercih hakkı verilmesi, aritmetik ortalama puanı "76,3333" puanın altında olanlara ise tercih hakkı verilmemesi uygun görülmüştür.
Tercih başvurusunda bulunabilecek şube müdürü adaylarının bilgileri ilgili Valiliklere gönderilmiştir.
Tercihlerine atanamayan ya da atandığı hâlde yasal süresi içerisinde göreve başlamayanlara, bu kapsamda başka tercih ve atanma hakkı verilmeyecektir.
İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA
MAKAM ONAYI DOĞRULTUSUNDA GÖREVDE YÜKSELME YOLUYLA
 ATAMA DUYURUSU
A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR
Bakanlık Makamının 02.12.2020 tarihli ve 41289672-641.04-E.17586332 sayılı Onayı
doğrultusunda, Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü
ihtiyacını karşılamaya yönelik 31.10.2013 tarihli Makam Onayı ile başlatılan ve kadro sayısı
1.709 olarak ilan edilen süreçte görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak
tercih hakkı verilen 3.287 şube müdürü adayından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak belirlenen puana göre 1.709'uncu sırada bulunan adayın sahip olduğu
"76,3333" puan, taban puan olarak esas alınarak;
Bu süreçte görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmalarına rağmen şube
müdürü kadrolarına herhangi bir nedenle atanamayanlardan yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması, taban puan olarak esas alınan "76,3333" ve üzerinde olup hâlen
Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan adaylara, dava açıp açmadıklarına veya dava
açanların açtıkları davayı kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak
üzere tercih hakkı verilecektir. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması,
"76,3333" puanın altında olan adaylara ise tercih hakkı verilmeyecektir.
Tercih başvurusunda bulunabilecek şube müdürü adaylarının bilgileri ilgili Valiliklere
gönderilecektir.
Tercihlerine atanamayan ya da atandığı hâlde yasal süresi içerisinde göreve
başlamayanlara, bu kapsamda başka tercih ve atanma hakkı verilmeyecektir.

B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ
Başvurular ekli Atama Takviminde belirtilen tarihler arasında, şube müdürü adayları
tarafından http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu
eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Şube müdürü adaylarının MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet
durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas
belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili il millî eğitim müdürlüklerince gerekli
düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.
2. Şube müdürü adayları, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını, başvuru yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuruda en fazla on tercih yapabilecektir. Başvuracak adaylar 11’inci
seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtecektir. Bu
kapsamda tercih dışı atanmak istemeyen adayların sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
4. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen
bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve
yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
2 / 4
Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular,
işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.
D- YAPILACAK İŞLEMLER
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6’ncı
maddesinde belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece
şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava
başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru
tarihinin son günü olan 08/11/2013 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu
il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il millî eğitim
müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
4. MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim
müdürlüklerinin personelle ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların
incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza
edilecektir.
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik
ortamda onaylanacaktır.
E- DİĞER HUSUSLAR
1. Üst öğrenim mezuniyet notunun 100’lük not sistemine çevrilerek atama başvuru
ekranına girilmesi sağlanacaktır.
2. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre
içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları
taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.
4. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara
uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, atama işlemleri tamamlanan
şube müdürlerinin ayrılma ve başlama işlemlerine ilişkin olarak gerek görülmesi halinde
ayrıca bir açıklama yapılabilecektir.
F- ATAMA
1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde
yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda
yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla; 
3 / 4
- Hizmet süresi fazla olanlara,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
 öncelik verilecektir.
2. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Ek: Atama Takvimi
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: (312) 413 17 26-30-32
www.meb.gov.tr
http://personel.meb.gov.tr/
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA 
4 / 4
İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA
MAKAM ONAYI DOĞRULTUSUNDA GÖREVDE YÜKSELME YOLUYLA
ATAMA TAKVİMİ
TARİH İŞİN TANIMI
21/12/2020-25/12/2020 Tercih başvurularının yapılması ve onay
süreci (Saat:17.00’ye kadar)
30/12/2020 Atamaların yapılması ve sonuçların ila

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • zeliha
    7 ay önce
    MEB'in yeniden ortalaması 76,3333 olanların tercihini alıp atama şekli adaletsiz bir uygulama olacaktır çünkü atadıkları şube müdürlerinden ortalaması 76,3333 olan var yeni dava açma için gerekçe