Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine dair duyuru yayımladı.

KPSS-2020/14 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına dair KPSS-2020/14 yerleştirme neticeleri 15.12.2020 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilmiştir.

1- Göreve başlama işlemlerine dair başvurular Ek-3'de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ya da diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

KPSS-2020/14 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, 07.12.2019 yılından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı ya da herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların ek 1 inci maddesinin 4üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.

3- Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak 05.01.2021 - 19.01.2021 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir.

4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo ya da kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri durumunda birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığıyla alakalı komisyonlara teslim edebilecektir. 

Adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları şartıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış ya da başka bir birimle birleştirilmiş olması yerleştirildikleri pozisyonun il ya da ilçede bulunması durumunda öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları alakalı komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılmak şartıyla göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek şartıyla yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 20.01.2021 Çarşamba günüdür.

Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri durumunda hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı sebebiyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 20.03.2021 tarihi aşılmamak şartıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazeret sebebiyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri şartıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

Evde hastanede eğitim veren öğretmenlere başarı belgesi Evde hastanede eğitim veren öğretmenlere başarı belgesi
11- Kamu görevlisi olarak ya da 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi sebebiyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşımaları şartıyla en geç 20.03.2021 yılına kadar göreve başlatılabilecektir.

12- Karantina altına alınması ya da uçuş yasağı olan bir ülkede bulunması sebebiyle göreve başlayamayacak olanlar; durumlarını belgelendirmek şartıyla, 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet birimlerine yazılı olarak bilgi vermeleri şartıyla en geç mazeretlerin bitimini takip eden üç iş günü içinde göreve başlatılabilecektir.

13- Yukarıda belirtilen zaman içinde başvuru yapmayan ya da başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.