MEB, DYK (Kurs) e-kılavuzunu Güncelledi, İşte Yeni Kılavuz

30 Haziran 2021 - 16:42

MEB, DYK (Kurs) e-kılavuzunu Güncelledi, İşte Yeni Kılavuz

1 / 14

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunu güncelledi. Tabloları Haberin devamında görebilirsiniz...

1. GENEL ESASLAR
1.1. Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında
öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek
destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
1.2. Kurslar, 29/08/2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı Makam Onayı ile
yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine
göre yürütülür.
1.3. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma
başvurusu yapılır.
1.4. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden
alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
1.5. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri
e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.
1.6. Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır.
Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları
görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması
hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından
ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere
görevlendirme yapılabilir.
1.7. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince
yürütülür.
1.8. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
1.9. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.
1.10. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması
yapılmaz.
1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar,
imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim
kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
1.12. Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi
merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince
yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların
derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi
merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce sağlanır.
1.13. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun
sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması
durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.
Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına
düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda
sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.
1.14. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz
hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden
mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve
en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.
1.15. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin
gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz
dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar
edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.