Danıştay'dan, fiilen ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi kararı

Danıştay, öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi alıp alamayacağına dair önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Sayıştay raporlarında Belirtilen Fiilen Ders Görevi Bulunmayan Öğretmenlere Çeşitli Gerekçelerle Ek Ders Ücreti Ödenmesi durumuna açıklık getirerek son kararı verdi.

Danıştay'dan, fiilen ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi kararı

Danıştay, öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi alıp alamayacağına dair önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Sayıştay raporlarında Belirtilen Fiilen Ders Görevi Bulunmayan Öğretmenlere Çeşitli Gerekçelerle Ek Ders Ücreti Ödenmesi durumuna açıklık getirerek son kararı verdi.

Danıştay'dan, fiilen ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi kararı
26 Eylül 2019 - 13:11

Danıştay, öğretmenlerin ve yöneticilerin ek ders ödemesi alıp alamayacağına dair önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Sayıştay raporlarında Belirtilen Fiilen Ders Görevi Bulunmayan Öğretmenlere Çeşitli Gerekçelerle Ek Ders Ücreti Ödenmesi durumuna açıklık getirerek son kararı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının teklifi ve 01.12.2006 tarihli ve
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında;
“Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise
Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere
görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer
kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez
teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir
onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık
karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders
görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca
ödenir.” hükmü yer almakladır. Kanun maddelerinde fiilen yapılması durumunda ödenecek ek ders ücreti bu Kararla, Bakan ve Valilik onayı ile “ilgili mevzuat uyarınca verilen” tüm görevleri içerecek,
görevlendirildiği tarihte ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları
tarihten itibaren başlatılacak ve yarıyıl ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Ancak uygulamada, eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında bulunmayan görevlendirmeler
nedeniyle de tatil dönemleri dahil haftada 18 saat ders ücreti ödendiği görülmektedir.
Bu kapsamda;
- İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen ve bu görev dolayısıyla ek ödeme alan öğretmenlere;
- Doğrudan eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan idari ve benzeri nitelikteki işlerle görevlendirilen ve herhangi bir ders görevi bulunmayan öğretmenlere;
- Çeşitli nedenlerle fiilen ders ya da başka bir görevi bulunmayıp, Bakanlık bünyesinde yer verilen kurumlarda görevlendirilen öğretmenlere yersiz olarak ek ders ücreti ödenmektedir.
İş güvenliği uzmanlığı görevini yürüten ve fiilen ders görevi bulunmayan öğretmenlere,
20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8/7 nci maddesinde görev
yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave
ödeme yapılması öngörülmüş olup, yaptıkları görev dolayısıyla bu kapsamda 80 saate kadar
alınan ilave ödeme ile birlikte, ayrıca idari görev mahiyetinde haftada 18 saat ek ders ücreti
ödenmesi mümkün değildir.
Öte yandan Devlet Personel Başkanlığının 10.06.2016 tarih ve 3535 sayılı görüş
yazısında da belirtildiği üzere, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, eğitim ve bilgilendirme ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması ve uygulanmasını iş güvenliği
uzmanlarının görevleri arasında saymış olup, bu amaçla yürütülen ders görevinin 6331 sayılı
Kanunun 8 inci maddesine göre yapılacak ilave ödeme kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgi konularda
verdikleri eğitimler için ayrıca 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti
ödenmesi de yasal olarak mümkün görünmemektedir.
Aynı şekilde doğrudan eğitim ve öğretim faaliyeti ile ilgisi olmayan, Bakanlık merkez
teşkilatında yer alan birimlerde idari ya da teknik mahiyetteki işlerin yürütülmesinde
görevlendirilen ve kadrosu akşam sanat okulunda bulunan öğretmenler ile öğretmenevi
müdürleri ve yardımcılarına, Bakanlık merkez teşkilatında Şube Müdürü vb. idari kadrolara
vekalet ettirilen öğretmenlere, Bakanlık ya da Valilik onayı ile başka kurum ve kuruluşlara ait
birimlerde görevlendirilen ve ders mahiyetinde ya da Bakanlığın hizmet alanı ile ilgili bir görev
ifa etmeyen öğretmenlere anılan Karar hükmü dayanak gösterilerek, yarıyıl ve yaz tatilleri de
dahil olmak üzere haftada 18 saat ders ücreti ödenmesinin yasal olmadığı değerlendirilmektedir

YORUMLAR

  • 0 Yorum