Aday öğretmenlik adaylık kaldırma sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerden aday öğretmenler için yapılacak olan adaylık değerlendirme sınav tarihi belli oldu. Aday öğretmenlerin gireceği sınavla ilgili detaylar şöyle:

Aday öğretmenlik adaylık kaldırma sınav tarihi belli oldu
17 Ekim 2019 - 19:03 - Güncelleme: 17 Ekim 2019 - 19:07
Reklam

Aday Öğretmenlik Kaldırma Sınavı Tarihi Açıklandı. Aday öğretmenler için adaylık kaldırma sınavı sınav ve başvuru tarihleri MEB tarafından ilan edildi. MEB'in açıkladığı takvime göre aday öğretmenlik kaldırma sınavı 8 Aralık'ta yapılacak. İşte 2019 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru ve sınav takvimi .:

Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile 2019/Pr 14 numaralı Protokole göre hazırlanmıştır. 

 DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Kılavuzda yer alan esaslar, yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organı kararlarının gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 01/10/2019 tarihli ve 18696249 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır.  Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’ te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır. 

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak, b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak, c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmak      şartlarını sağlaması gerekir. 

 

 

3. SINAV İŞLEMLERİ 

3.1. SINAV ÜCRETİ 

a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 100 TL' yi (yüz Türk Lirası) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır.      Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.)    Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır.      Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. b. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu)  sınava alınmayacaklardır. c. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.  ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretler, sınavın tamamlanmasından sonra Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir. 

 

 

UYARI: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz. 

 

 

3.2. SINAV GİRİŞ BELGESİ 

a. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvuru alınmayacaktır. b. MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara sınav giriş belgesi düzenlenerek 02 Aralık 2019 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. c. Adaylara ait bilgilerin MEBBİS modülüne eksik ya da hatalı işlenmiş olması, adayın sınava girememesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden, sorumlu birimlerin adaylara ait bilgilerin güncellenmesiyle ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğüne ait olacaktır. ç. MEBBİS kayıtlarına göre engel durumu bulunan ve sınav esnasında ÖDSGM tarafından sınav tedbir hizmeti verilmesi gereken adaylar, MEBBİS Aday Öğretmen modülünde “yazılı sınavda almak istediği hizmet” seçenekleri arasından uygun olan hizmeti 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında seçerek; bir çıktı alıp imzalayarak okul müdürüne teslim edeceklerdir. Süresi içinde herhangi bir sınav tedbir hizmeti talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından herhangi bir sınav tedbir hizmeti planlanmayacak ve adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday ve MEBBİS kişisel bilgilerini kaydeden personel, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. d. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (görev yaptığı ilde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. e. Adayların görev yaptığı ilde sınava girmesi esastır. Ancak yasal mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) dilekçe ve belgelerini en geç 15 Kasım 2019 mesai bitimine kadar ÖYGGM’ ye ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecektir. Bu tarihe kadar ÖYGGM’ ye ulaşmayan belgeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 

 

3.3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR 

3.3.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) sorular sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır; A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15) 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ) 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30) 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 

 

 

d) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci C. Öğretmenlik uygulamaları (%50) 1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları